K k

Kaletra
m. Nom comercial del compost en què es presenta el lopnavir combinat amb ritonavir en una mateixa càpsula. Tots dos medicaments són inhibidors de la proteasa.
Vegeu també lopinavir, i ritonavir.
ang. Kaletra, cast. Kaletra, fr. Kalétra.

kaposi
m. Col·loquialment sarcoma de Kaposi. Vegeu Sarcoma de Kaposi.

ketoconazol
m. Medicament antifúngic, per al tractament de diferents tipus de fongs, com les càndides i la histoplasmosi, la pneumònia i la septicèmia fúngiques.
ang. ketoconazole, cast. ketoconazol, fr. kétoconazole

Kivexa
m. nom comercial del fàrmac que combina abacavir sulfat (600 mg.) i lamivudina (300 mg.), tots dos inhibidors de la transcripsa inversa, anàlegs de nucleòsids. Es presenta en pastilles, i la seva posologiahabitual és d’un comprimit al dia. La presència d’abacavir com a component pot presentar en algunes persones reaccions d’hipersensibilitat com a efecte advers.
Vegeu també abacavir, i lamivudina.
ang. Kivexa; cast. Kivexa, fr. Kivexa.

KS
m. Sigla de l'anglès Kaposi's Sarcoma. Vegeu sarcoma de Kaposi.
ang. KS, cast. SK, fr. SK.