G g

gastroenteritis
f. Inflamació alhora de les mucoses gàstriques (a l'estómac) i intestinals (dels budells), que pot provocar dolor abdominal i diarrea.
ang. gastroenteritis, cast. gastroenteritis, fr. gastroentérite.

gen
m. Unitat d'ADN en els cromosomes que determina l'estructura d'un enzim o proteïna específica. Els gens regulen el metabolisme de les cèl·lules individuals com també el desenvolupament i especialització de les cèl·lules del cos i dels teixits. Per això, se'ls consideren responsables de la producció dels caràcters o unitats hereditàries.
ang. gene, cast. gen, fr. gène.

gemmnació
f. en el ciocle vital d’un retrovirus (com és el cas del VIH) fase posterior a la de maduració en què es crea un embolcall exterior a les nucleocàpsides, a partir de la membrana citoplasmàtica de la cèl·lula hoste, i per esdevenir virions que s’alliberen al corrents plasmàtic.
ang. budding; cast. gemación; fr. bourgeonnement

genoma
m. conjunt del material hereditari, o de gens. El genoma de la cèl·lula és foramt per ADN. El genoma del VIH es compon d’ARN.
ang. genoma, cast. genoma, fr. génome

genèric
m. Fàrmac produït amb els mateixos principis actius, eficàcia i biodisponibilitat que un altre de comercialitzat anteriorment, un cop les patents de la seva formulació han passat a ser de domini públic. Habitualment sol comercialitzar-se a preus més econòmics.
cast. genérico, fr. générique.

genotip
m. Constitució genètica d'un organisme detrminada per la seqüència de nucleòtids en els seus gens. També dit genotipus.
ang. genotype, cast. genotipo, fr. génotype.

genotip 1, 2, 3, 4
m. en el marc de la ifnecció pel virus de l’hepatitis C (VHC), la identificació del tipus de genotip del seu seu ARN viral, és un marcador predictiu de les possibilitats d’èxit en el tractament terpèutic a seguir. Així, els genotips 2 i 3 presenten un bon pronòstic i són de més bon resultats i de major imés ràpida resposta virològica, mentre que els genotips 1 i 2 són de més difícil tractament i de més lenta i menor resposta virològica.

genotipat
m. Test realitzat a partir de mostres de sang per determinar la seqüenciació genètica d'un organisme. El genotipat del VIH serveix per saber quines mutacions ha tingut que li confereixen resistència als medicaments antiretrovirals. Vegeu també test de resistències.
ang. genotypic assay, genotyping, cast. test genotípico, fr. essaie génotipique.

gep de búfal
m. Lipomatosi o acumulació de greix que es produeix al clatell i l'espatlla com a conseqüència d'un procés de lipodistròfia.
ang. buffalo humps, fr. bosse de bison.

gestió de la malaltia
f. Conjunt d'actuacions i de presa de decisions encaminades a aconseguir els millors resultats possibles i millor qualitat de vida de la persona VIH+, que el més sovint tenen a veure amb el tipus de teràpia, l'adhesió al tractament, pal·liar els possibles efectes col·laterals i també factors externs o socials condicionants del tipus de vida.
ang. condition management, cast. manejo de la enfermedad, fr. gestion de la maladie.

GGT
Sigla corresponent a gammaglutamil transferasa. Tipus d'enzim del fetge. La seva alteració pot ser indicativa d'hepatitis, cirrosi o pancreatitis, si bé també pot ser conseqüència de la medicació antiretroviral com a efecte col·lateral, per exemple, de la sustiva.
ang. GGT, cast. GGT, fr. GGT.

ginecòleg -loga
m. i f. Metge especialista en ginecologia, en el tractament de l'aparell genital propi de la dona, la seva fisiologia i les seves patologies.
ang. gynecologist, cast. ginecólogo, fr. gynecologue.

glicèmia
f. Glucèmia. vegeu glucèmia.

glicoproteïna
f. Proteïna lligada lateralment a diverses cadenes d'oligosacàrids. La seva abreviatura és gp, que va seguida d'un nombre que n'especifica el pes molecular, 41, 120, 160, etc. La gp41 i gp120 són glicoproteïnes del VIH.
ang. glycoprotein, cast. glicoproteína, fr. glycoprotéine.

glòbul blanc
m. Vegeu leucòcit.
ang. white blood cell, cast. glóbulo blanco, fr. globule blanc.

glòbul vermell
m. Vegeu eritròcit.
ang. red blood cell, cast. glóbulo rojo, fr. globule rouge.

glucèmia
f. Presència de sucre (glucosa) a la sang. També s'utlitza la variant glicèmia. Segons que aquesta presència sigui pel damunt dels valors de referència hom parla d'hiperglucèmia (la qual activa la secreció d'insulina), i si és per sota hipoglucèmia la qual cosa pot produir un estat de cansament.
ang. glycemia, cast. glucemia, fr. glycémie.

glúcid
m. Nom genèric amb què hom denomina les substàncies que són polihidroxialdehids. Els glúcids ón un dels principals elements aportadors d'energia a la cèl·lula (vegeu catabolisme), habitualment en forma de glucosa o sucres. Els glúcids també són coneguts més habitualment com a hidrats de carboni perquè en la seva estructura tenen la mateixa proporció d'oxigen i hidrogen que l'aigua.
ang. glucide, cast. glúcido, fr. glucide.

gonorrea
f. infecció de transmissió sexual deguda al bacteri gonococ.
ang. gonorrhea, cast. gonorrea, fr. gonorrhée.

GOT
f. Sigla equivalent de glutamico-oxcalacètica transaminasa. Tipus de transaminasa, en grans concentracions en el múscul cardíac. També se sol indicar com a gamma GOT, o AST. Vegeu Transaminasa.
ang. SGOT, AST, cast. GOT, fr. SGOT, ASAT.

gp
f. Sigla de glicoproteïna. El coneixement i la funció de les glicoproteïnes és important, pel que fa al VIH, ja que tenen una funció important en la capacitat d'acoblament i d'infecció de les cèl·lules CD4. Entre les gp del VIH-1 destacables hi ha la gp41, gp160 i la gp120.
ang. gp, cast. gp, fr. gp.

gp120
f. Glicoproteïna, ja fora o a la superfície de la cobertura protèica estricta del VIH-1, que li permet l'acoblament i fusió amb la membrana dels limfòcits T, mitjançant la unió amb el receptor CD4 d'aquestes cèl·lules.
ang. gp120, cast. gp120, fr. gp120.

gp160
f. Glicoproteïna precursora de les altres dues glicloproteïnes de la cobertura protèica del VIH-1 (la gp41 i la gp120), indispensables per a la fusió del virus amb els limfòcits CD4.
ang. gp160, cast. gp160, fr. gp160.

gp41
f. Glicoproteïna que, en la membrana protèica del VIH-1, conforma una estructa que sustenta la gp120, indispensable per a la fusió del virus amb les cèl·lules CD4.
ang. gp41, cast. gp41, fr. gp41.

GPT
f. Sigla equivalent de glutamicopirúvica transaminasa. Tipus de transaminasa, en grans concentracions al fetge. També es sol indicar com a gamma GPT, o ALT. Vegeu Transaminasa.
ang. SGPT, ALT, cast. GPT, fr. SGPT, ALAT.

Gran Ball
n. propi, m. Ball popular que amb caraàcter anual organitza l’entitat Gais positius, amb la finalitat de sensibilitzar sobre al sida, manfiestar la solidaritat amb les pesones afectades i recaptar fons per a programes de suoprt a persones VIH+. El Gran Ball es celebra a Barcelona en els dies previs al Dia Mundial de la Sida.

granissada
m. Erupció cutània, també dita borradura, de vegades aparellada de picors. Pot produir-se com a efecte col·lateral d'alguns medicaments antiretrovirals (per. ex. l'abacavir).
ang. rash, cast. salpullido, fr. rougeur.

granulocite
m. Medicament per a l'estimulació del moll de l'ós en la creació de leucòcits, indicats en casos de neutropènia.
ang. granulocyte, cast. granulocite, fr. granulocyte.

grau d’adhesió
Vegeu taxa de compliment. Vegeu també adhesió al tractament, complidor.

grup d'ajuda mútua
m. Grup de persones VIH+ que es troba periòdicament per compartir experiències, sentiments, etc. relacionats amb la seva afecció pel VIH, i a la seva vida personal, de manera que els permeti una superació de situacions problemàtiques i un estímul en la gestió de la seva malatia. Pot ser monotoritzat per un especialista en sida o un psicòleg, habitualment és limitat i actua sota la premissa de la confidencialitat. També se'n sol dir per les sigles GAM.
ang. self-help group, cast. grupo de ayuda mutua, fr. groupe d'entraide.

grup de control
m. En un assaig clínic, conjunt de pacients que hi participen sense rebre el tractament en experimentació, o que en reben un placebo, i que en l'inici de l'estudi tenen uns trets similars a la resta de pacients, amb els resultats obtinguts dels quals es compara la seva evolució clínica.
ang. control arm, cast. grupo de control, fr. groupe de réference.

grup de risc
loc. Epidemiològicament s'havien estudiat les potencialitats de tarnsmissió de la sida a partir dels col·lectius tradicionalment més afectats com els homosexuals, els bisexuals i els toxicòmans UDVI, el que comportava de vegades conseqüències d'estigmatització o rebuig social. A partir del canvi de tendències en l'expandiment de la infecció pel VIH, i minoració en els col·lectius esmentats, cal parlar de pràctiques de risc, per referir-se amb propietat a les vies de transmsisió del VIH. La terminologia de grup de risc queda molt més restringida i matisada dins dels estudis epidemiològics.
ang. risk group, cast. grupo de riesgo, fr. groupe à risque.

GTT
Sigla corresponent a l'anglès Glucose Tolerance Test, equivalent a test de tolerància de la glucosa.

guarir
v. tr. Fer cessar una malaltia, restituir la salut a un malalt aplicant-hi els remeis i les teràpies convenients, que són retirades un cop assolit l'objectiu. Ara per ara la sida és una malaltia controlable però no guarible.
ang. to heal, cast. curar, fr. guérir.

guidelines
f. pl. Línies o pautes de referència per a l'actuació clínica en l'atenció de persones VIH+ o de la sida. Criteris que es consensuen i s'actualitzen periòdicament pels CDC dels EUA (vegeu CDC) i que sovint són seguits en molts altres països. Les guidelines contemplen pautes de medicació, tipus de medicació i les seves combinacions (vegeu teràpia combinada), tipus de teràpia (inici, suspensió, rescat, inducció,intensificació, interrupció, etc.), interaccions medicamentoses, etc. Vegeu també pautes de tractament.
ang. guidelines, cast. guidelines.