L l

L-acetilcarnitina
f. Medicament consistent en carnitina sintetitzada, que s'administra per suplir-ne mancances al cos o reforçar-ne la presència en el tractament de la lipodistròfia i les polineuropaties perifèriques. Vegeu també carnitina.
ang. L-acetilcarnitine, cast. L-acetilcarnitina, fr. L-acétilcarnitine.

lamivudina
f. Medicament inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg de nucleòsid. Es comercialitza amb el nom d’Epivir. Es presenta en pastilles de 300 mg. i la seva posologia habitual és d’un comprimit un cop al dia. Generalment és més conegut com a 3TC, que és la seva abreviuatura comuna. També s'utlitza en combinació amb altres medicaments com l’abacavir i la zidovudina. També és un medicament actiu con el virus de l'hepatitis B.
Vegeu també Combivir i Kivexa.
ang. lamivudina, cast. lamivudina, fr. lamivudine

latència
f. Estat en què es poden trobar algunes cèl·lules, i doncs també limfòcits CD4 infectats pel VIH, i amb el seu àcid nucleic dipositat, sense que es produeixi un procés de replicació.
ang. latency, cast. latencia, fr. latence.

làtex
m. Producte sintètic elàstic com una goma emprat en la producció de preservatius principalment, com també de guants i altre material profilàctic, que barra el pas del VIH i la propagació de la infecció pel VIH.
ang. latex, cast. látex, fr. latex.

LAV
Sigla corresponent al terme anglès Lymphadenophathy Associated Virus, una de les maneres de referir-se al VIH abans que es produís la unificació terminològica amb el terme HTLV i passar a ser anomenat HIV o VIH, nomenclatura actualment vigent. Vegeu també, HTLV i HIV.
ang. LAV, cast. LAV, fr. LAV.

LDL
Sigla de l'expressió anglesa Low Density Lipoprotein, lipoproteïna de baixa densitat. Tipus de colesterol també anomenat col·loquialment com a dolent. Vegeu també colesterol.
ang. LDL, cast. LDL, fr. LDL.

lentivirus
m. Tipus de retrovirus (entre els quals l'HIV), que es caracteritzen per mantenir un llarg període de latència clínica després de la primoinfecció. Els virions tenen un nucli o core en forma de con o barra.
ang. lentivirus, cast. lentivirus, fr. lentivirus.

lesbiana
f. Persona homosexual femenina.
ang. lesbian, cast. lesbiana, fr. lesbienne.

lesió
f. Alteració dels caràcters anatòmics o histiològics d'un òrgan o teixit, resultat o símptoma d'una malaltia o acció patògena (mai no n'és la causa). Ferida, nafra, tumor, nòdul a la pell o en una altra part del cos.
ang. lesion, cast. lesión, fr. lésion.

leucèmia
f. Malaltia que es caracteritza per la proliferació massiva de cèl·lules i leucòcits immadurs o anormals a la sang. Comporta la supressió de la producció de cèl·lules hematopoètiques normals, anèmia i altres símptomes. Hom sol referir-s'hi com a càncer de la sang.
ang. leukemia, cast. leucemia, fr. leucémie.

leucòcit
m. Tipus de cèl·lula de l'organisme amb funcions de defensar-lo d'elements patògens o infeccions. També s'anomenen glòbuls blancs. Es produeixen al moll de l'os o al teixit limfàtic i n'hi ha de diversos tipus, entre els quals els limfòcits.
ang. leucocyte, cast. leucocito, fr. leucocite.

leucocitosi
f. Augment anormal (per damunt dels valors de referència) del nombre de leucòcits a la sang o el sèrum.
ang. leukocytosis, cast. leucocitosis, fr. leucocytose.

leucoencefalopatia multifocal progressiva
f. Infecció oportunista provocada pel virus JC que infecta els teixits cerebrals i malmet el sistema nerviós central. Els símptomes són molt diversos en cada pacient, si bé inclouen pèrdua del control muscular, paràlisi, problemes en la parla i alteració de l'estat mental. La infecció pot derivar en coma i provocar la mort.
SIG. LMP
ang. progressive multifocal leukoencephalopathy (PML), cast. leucoencefalopatia multifocal progresiva, fr. leukopathie encéphalique multifocale progressive, LEUMP.

leucopènia
f. Nivell més baix del normal del nombre de leucòcits a la sang. La leucopènia pot ser un efecte col·lateral d'alguns dels medicaments antiretrovirals.
ang. leukopenia, cast. leucopenia, fr. leucopénie.

leucoplàsia pilosa
f. Afecció de la mucosa bucal amb clapes blanques als costats de la llengua, conseqüència de l'afectació de les cèl·lules epitelials pel virus d'Epstein-Barr en persones VIH+.
ang. oral hairy leukoplakia (OHL), cast. leucoplaquia vellosa.

lex artis
Locució llatina per significar l'habilitat i capacitat pròpia del professional de la medicina d'acord amb els seus propis criteris, coneixements i principis ètics, amb què tracta un pacient o una patologia.

Lexiva
m. Nom comercial de l’inhibidor de la proteasa fosamprenavir, que en el nostre país és registrat com a Telzir. Lexiva i Telzir són, doncs, noms comercials d’un mateix medicament.
ang. Lexiva, cast. Lexiva, fr. Lexiva.

libido
f. Desig de plaer, recerca instintiva del plaer, sobretot sexual. La libido es pot veure alterada per algunes de les medicacions antiretrovirals (com a efecte col·lateral), si bé també ho pot ser per qüestions d'ordre psicològic com el sentiment de culpabilitat, por d'infectar o de reinfectar-se, etc. La pèrdua de la libido pot comportar impotència o disfunció erèctil en l'home.
ang. libido, cast. líbido, fr. libido.

limfa
f. Líquid transparent, procedent de la sang, que circula pels vasos limfàtics i és abocat a les venes. A vegades és lleugerament groc i opalescent. Transporta els limfòcits.
ang. lymph, cast. linfa, fr. lymphe.

limfadenopatia
f. Malaltia dels ganglis limfàtics deguda a una infecció o un càncer. La inflamació dels ganglis és perceptible visualment o pel tacte.
ang. lymphadenopathy, cast. linfadenopatía, fr. lymphadénopathie.

limfocina
f. Substància produïda pels limfòcits per tal de precipitar la resposta immunològica. Entre les limfocines hi ha les interleucines i els interferons. Les limfocines constitueixen els principals mediadors que determinen que una resposta immunitària sigui de tipus humoral o cel·lular.
ang. lymphokine, cast. linfocina, fr. lymphokine.

limfòcit
m. Tipus de leucòcit de nucli únic envoltat de citoplasma basòfil. Els limfòcits representen entre un 24% i un 40% dels leucòcits. Bàsicament se'n distingeixen de dues menes: els B, originats en el moll de l'os i sense passar pel tim, i els T, que s'originen en el tim i dels quals es coneixen algunes subpoblacions com els CD3, els CD4, els CD8, espacialment relacionades amb la infecció pel VIH.
ang. lymphocyte, cast. linfocito, fr. lymphocyte.

limfòcit activat
m. Limfòcit que ha reaccionat immunològicament després d'haver estat exposat a un antigen o a un mitogen.
ang. activated T-cell, cast. linfocito activado, fr. lymphocyte activé.

limfòcit T assassí
m. Cèl·lula assassina. Quan no té el receptor T s'anomena assassina natural o natural killer (NK).

limfòcit T citotòxic
m. Es diu dels limfòcits T CD8. Vegeu CD8.
ang. cytotoxic T-limphocyte (CTL), cast. linfocito citotóxico, fr. lymphocite citotoxique.

limfòcit T col·laborador
m. Es diu dels limfòcits T CD4. Vegeu CD4.
ang. helper T-cell, cast. linfocito cooperador, fr. lymphocyte collaborateur.

limfòcit T de memòria
m. Vegeu Cèl·lula T de memòria.

limfòcit T NK
m. Vegeu limfòcit T assassí. NK sigla de l'anglès natural killer.

limfocitosi
f. Augment del nombre absolut o relatiu dels limfòcits presents en l'organisme, especialment a la sang.
ang. lymphocytosis, cast. linfocitosis, fr. lymphocytose.

limfoma
m. En general, tumor del teixit limfàtic, i especialment als ganglis limfàtics, en la majoria de casos maligne si bé la diagnosi només es pot establir a partir d'una biòpsia. En alguns casos pot ser benigne. La malaltia es pot difondre i afectar altres teixits i presenta símptomes com ara febre, astènia, suors nocturnes, pèrdua de pes, augment del volum del fetge i de la melsa, etc.
ang. lymphoma, cast. linfoma, fr. lymphome.

limfoma de Burkitt
m. Tumor cancerigen, que predomina sobretot a l'Àfrica, que afecta les mandíbules, els ovaris i l'abdomen. Hom creu que està relacionat amb el virus d'Epstein-Barr. És una de les malalties indicatives de sida.
ang. Burkitt's lymphoma, cast. linfoma de Burkitt, fr. lymphome de Burkitt.

limfoma no hodgkinià
m. Limfoma maligne, diferent del de la malaltia de Hodgkins, que en persones VIH+ es caracteritza per l'aparició de tumors a l'estómac, el fetge, el cervell o la medul·la espinal. Després del sarcoma de Kaposi és el principal càncer que afecta les persones VIH+. És una de les malalties indicatives de sida.
ang. non-Hodgkin's lymphoma (NHL), cast. linfoma no de Hodgkin.

límit de detecció
m. punt a partir del qual la càrrega viral és detectable amb els mètodes de mesurament. El punt o límit de detecció pot variar segons que s’emprin tècniques ultrasensibles (per ex. 5 còpies per mm3) o més convencionals segons els estàndards clínics de consens, on el límit de detecció pot se a 50, 100 o 250 còpies.
ang. Detection limit; cast. límite de detección; fr. seuil de detection.

línia de tractament
f. Combinació de tractament antiretroviral. Diverses línies de tractament successives composen una hsitòria antiretroviral.

lipasa
m. enzim que secreta el pàncrees.

lipèmia
f. Quantitat de greixos presents a la sang.
ang. lipemia, cast. lipemia, fr. lipémie.

lípid
m. Greix, cos greixós insoluble en aigua, present en cèl·lules i altres organismes (virus per ex.), que actua en el reconeixement cel·lular, en la producció d'energia (catabolisme). Sovint es troben en la cobertura protectora d'un virus o altre organsime, com també com a component de la membrana cel·lular. L'excés de lípids a la sang esdevé un factor de risc de patologies cardiovasculars.
ang. lipid, cast. lípido, fr. lipide.

lipo
f. Terme col·loquial per referir-se a la lipodistròfia. Vegeu lipodistròfia.

lipoatròfia
f. Pèrdua o minva de l'acumulació de greix subcutani, especialment a les galtes i als braços. Atròfia del teixit adipós.
ang. lipoatrophia, cast. lipoatrofia, fr. lypoatrophie.

lipodistròfia
f. Redistribució irregular dels greixos (subcutanis i/o viscerals) pel cos de manera que se'n produeix una minva en parts com la cara o les cames i en canvi se'n produeix una acumulació excessiva en altres parts com ara el ventre o les espatlles. La lipodistròfia apareix com a efecte col·lateral de la medicació antiretroviral després d'un llarg període de tractament (habitualment), i s’associa a l’ús dels inhibidors de la proteasa i també als inhibidors nucleòsids de la transcriptasa inversa.
ang. lipodistrophia, cast. lipodistrofia, fr. lipodistrophie.

lipomatosi
f. Acumulació anormal de greixos, també anomenada malaltia de Madelung o lipomatosi de Madelung.
ang. lipomatosis, cast. lipomatosis, fr. lipomatose.

lipoproteïna
f. Molècula que resulta de l'associació de determinades proteïnes amb lípids o greixos, presents al plasma sanguini. Principalment se'n destrien les d'alta densitat (HDL), amb un component d'un 50% de proteïnes; i les de baixa densitat (LDL) en què el principal component són èsters de colesterol.
ang. lipoprotein, cast. lipoproteína, fr. lipoprotéine.

líquid cefaloraquidi
m. Líquid corporal aquós contingut en els ventricles cerebrals, els espais subaracnoïdals i el conducte medul·lar.
ang. cerebrospinal fluid, cast. líquido cefaloraquídeo, fr. liquide céphaloraquidien.

líquid preseminal
m. Fluid corporal secretat per l'home instants abans de produir una ejaculació. Hom no té la certesa que aquest fluid, a diferència del seminal, contingui o no còpies del VIH.
cast. líquido preseminal, fr. liquide preséminal.

líquid seminal
m. Fluid corporal en què els espermatozoides són en suspensió i, amb aquests, constitueix l'esperma. El líquid seminal pot transmetre l'HIV.
ang. seminal fluid, cast. líquido seminal, fr. liquide séminal.

lisi
f. Fenomen consistent en la destrucció total o parcial del contron (membranes i parets) de la cèl·lula i en la dispersió del seu citoplasma.
ang. lysis, cast. lisis, fr. lyse.

literatura mèdica
f. Conjunt d’articles i estudis de caire mèdic publicats en revistes o en llocs d’internet especialitzats i reconeguts publicament pels sectors orficials iprofessionals.
ang., cast. Literatura médica, fr. litterature.

litiasi
f. Formació de concrecions sòlides o càlculs en les vies excretores de determinats òrgans o glàndules, que poden quedar obstruïdes.
ang. lithiasis, cast. litiasis, fr. lithiase.

litiasi renal
f. Presència de càlculs (pedres) al ronyó o a les vies urinàries que es deu a l'acumulació de substàncies cristal·lines dissoltes en l'orina. També s'anomena nefrolitiasi.
cast. litisis renal, fr. lithiase rénale.

llaç vermell
m. Peça habitualment de tela, o metàl·lica (en pins), que s'utilitza com a símbol i expressió pública de la voluntat de lluita contra la sida, de la solidaritat amb les persones afectades, o per a la conscienciació cívica sobre la problemàtica de la sida.
ang. (red) ribbon, cast. lazo rojo, fr. ruban rouge.

Llacet
Vegeu llaç vermell.

llençar la tovallola
loc. Expressió col·loquial per designar l'abandó que fa una persona en la seva lluita contra la sida, per esgotament físic o psíquic, o altres raons de tipus personal. En aquest estat hom deixa de prendre medicació, d'alimentar-se, i es produeix un estat de deixadesa perquè la malaltia faci el seu curs natural fins a la mort.
ang. to throw up the sponge, cast. tirar la toalla, fr. jeter l'éponge.

llet
f. Terme col·loquial per referir-se a l'esperma. Vegeu esperma.

LMP
Sigla corresponent a leucoencefalopatia multifocal progressiva.

Lo + Positivo
n. propi m. Revista divulgativa sobre temes de sida i HIV en general, de distribució gratuïta per a tot Espanya, adreçada principalment a les persones seropositives. És editada en castellà per l'associació GTT, amb seu a Barcelona.

log.
m. Abreujament de logaritme. Vegeu logaritme.
ang. log., cast. log., fr. log.

logaritme
m. Impròpiament, però a la pràctica, unitat de mesura de la càrrega viral. Formalment, nombre de vegades en què el número 10 es multiplica per ell mateix (exponent). Així, una càrrega viral de 100.000 còpies s'expressa també com a log5 (10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 100.000). Així, el logaritme esdevé una manera simplificada d'expressar la reducció, augment o manteniment de la càrrega viral. Li va augmentar la càrregar viral de 2 logaritmes (de 10 a 1000 còpies).
ang. logarithm, cast. logaritmo, fr. logarithme.

lodenosina
f. Inhibidor de la transcriptasa inversa nucleòsid, actualment en experimentació.
ang. lodenosina, cast. lodenosina, fr. lodenosine.

lopinavir
m. Inhibidor de la proteasa que constitueix la base del medicament comercialitzat amb el nom de Kaletra, en què es presenta combinat en una mateixa càpsula amb ritonavir. Es presenta en càpsules amb 133’3 mg. De lopinavir combinat amb 33’3 mg de ritonavir, i s’administra en una posologia de 2 o 3 càpsules dos cops al dia.
ang. lopinavir; cast. lopinavir; fr. lopinavir.

LTR
m. Sigla de l'anglès Long Terminal Repeat. Material genètic del final del genoma del VIH. Quan els gens del VIH s'integren amb el genoma cel·lular, l'LTR interactua per iniciar la transcripció de l'ADN viral en ARN viral, en el cicle vital del VIH. L'activació dels LTR és el pas més important perquè es desenvolupi el procés de replicació viral.
ang. LTR, cast. LTR, fr. LTR.

lubricant
f. Substància greixosa que serveix per facilitar el contacte entre superfícies sense que es produeixi abrasió o fricció. Especialment s'empra en els coits de tipus anal per facilitar la penetració. Per tal de no malmetre els preservatius convé que els lubricants siguin hidrosolubles.
ang. lubricating, cast. lubrificante, fr. lubrifiant.