Afixacions més comunes

A a
a-, an- no, sense
acu- agulla, agut
aden- adeno- gangli o glàndula
adip- adipo- greix
-aer, -aero aire
-algèsia, -àlgia, algio-, algo- dolor
anti- contrari
-asa enzim

B b

bacil-, bacilo- bastonet, bacil.
bacteri-, bacterio- bacteri, bastonet
bi- dos
bili- bilis, relacionat amb la bilis
bio- vida
bronc-, bronco- relacionat amb els bronquis

C c
carcin-, carcino- càncer
cardi-, -cardi, -càrdia, cardio- cor
cat-, cata- cap avall, a baix, moviment cap avall
cefal-, -cefàlia, cefalo- cap
-cel, cel-, celio- cavitat.
cinet-, cineto- moviment, movible
cirro- groc, relacionat amb la cirrosi o el fetge
cit- cito- cèl·lula
col-, colo- còlon
colp-, colpo- vagina
contra- contrari
cori- corio- pupil·la
cripto- amagat
cunni- vulva
cut-, cuto- pell

D d
de-, des- sense, des de
derm-, dermat-, dermato-, -dèrmic, -dèrmia, dermo- pell
dis- dificultat, alteració, trastorn
drog-, drogo- droga, medicament

E e
eco- ressò, medi
-èmia sang
en-, end-, endo- dins
enter-, entero-, -entèric budell, intestí
ep-, epi- damunt de, sobre
esteato- greix
estomat-, estomato- boca
etio- causa

F f
fago- menjar
fal·l- fal·li- fal·lo- penis
farmaco- fàrmac, medicament
-fàsia paraula
fit- fito- planta
fleb-, flebo- vena
fol·licul-, fol·liculo- petita cavitat arrodonida

G g
gast-, gastro- estómac, intestií, ventre
gen-, -gen, -gènic, geno- que dóna vida, origen
gin-, gineco- dona
glico- sucre
gluc- gluco- dolç, sucre, glucosa
granul-, granulo- gra

H h
hema-, hemato-, hemo- sang
hepa-, hepat-, hepato- fetge
hidro- aigua
hip-, hipo- per sota, en menys quantitat, mancança
hiper- damunt de, sobre, en excés
hist- histo- teixit
homo- home, igual, semblant

I i
-iasi condició, estat morbós
immuno- relatiu al sistema immunitari
infect-, infecto- infecciós, patogen
infra- per sota de
indo- dins, a l’interior de
inter-, intra- intro- dins, a l'interior de
-itis inflamació

L l
leuc-, leuco- blanc, incolor, relatiu als leucòcits
limf-, limfo- limfa, relacionat amb la limfa o el sistema limfàtic
lip-, lipo- greix
lipo- mancat de, per sota de
lis-, lisi-, -lisi, liso- dissolució

M m
macro- gran
meg- mega- megal- megalia- megalo- gran, nombrós
meta- canvi, transformació
miceto-, mico- fong
micro- molt petit, ínfim, relatiu a microbi
miel- mielo- moll de l’os, medul·la
mi-, mio- múscul
mito- fil, filament
mono- un, únic, sol, en solitari
muc-, muci, muco- mucosa, mucós
muta- canviar, transformar

N n
nefr-, nefro- ronyó
neo- nou
neur-, neuro- nervi
nucleo- nucli

O o
ocul-, oculo- ull
odont-, odonto- dent
oftalm-, oftalmo- ull
olfact- olor, aroma
oligo- en poca quantitat
-oma tumor
-omatosi formació, procés, patologia
onco- tumor
-opia ull, vista
oro- boca
-osi patologia, malformació
ost-, oste-, osteo- os

P p
pan- tot, per tot, sencer
par-, para- al costat de, en paral·lel, més enllà de, contra
pato- malaltia, patiment
-pènia escassedat, mancança
peri- al voltant de, a prop de, que circumscriu una zona.
plasm-, plasma-, plasmato-, plasmo- cosa formada
pneumo- pulmó
poli- múltiple, divers
post- després de, al darrere
pro- a favor de, en el lloc de
proct- procto- anus
prot-, proto- primer, primitiu
psi-, psic-, psico- ànim, psique

Q q
quimio- química
quir-, quiro-

R r
rad-, radio- raig
re- retorn, reposició, repetició
ren-, reni-, reno- ronyó
retin-, retino- retina
retro- enrere, cap enrere

S s
sero- serum o líquid serològic
sub- per sota de, en inferioritat
super-, supra- sobre, damunt de, en excés

T t
-tomia, tomo- tall, incisió
tox-, txi-, toxico-, toxo- tòxic, verí, metzina, toxicitat
trans- a través de, transversalment, més enllà de
tri- tres
trombo- coàgul
trop-, tropo- atracció, moviment cap a

U u
ultra- excessivament, més enllà de
ur-, -úria, urin-, urino-, uro-, urono- orina

V v
vacu- vacuna
ven-, veno- vena
vir-, viro- virus