abrevitures i sigles usuals

A a
ABV abacavir
Ac anticòs
ACTG Aids Clinical Trials Group
ADN àcid desoxiribonucleic
AE adverse event
Ag antigen
AIDS acquired immunodeficency syndrome, síndrome d’immunodeficiència adquirida
ALT alanine aminotransaminase
ARC aids-related complex, complex relacionat amb la sida, CRS
ARN àcid ribonucleic
ARNm àcid ribonucleic missatger
ART antiretroviral therapy, teràpia antiretroviral
ARV antiretroviral
AST aspartate aminotransaminase
AT anàleg de la timidina.
ATP adenosine triphosphate, trifosfat d'adenosina.
AUC area under the curve, àrea sota la corba
AZT zidovudina

B b

bDNA branched-DNA, ADN ramificat
BIA bio impedance analysis
BID bis in die, dos cops al dia

C c
CAC centre d'atenció continuada
CAP centre d'atenció primària
CBC complete blood count
CCR5 estructura protèica a la membrana dels CD4
CD4 tipus de limfòcit o cèl·lula T4
CD4 estructura proteínica de la membrana limfòcits T CD4
CD8 tipus de limfòcit o cèl·lula T8
CDC Centers for Disease Control
CEEISCAT Centre d'Estudi Epidemiològics sobres les ITS i Sida de Catalunya
CIP codi d'identificació personal (de la targeta sanitària)
Cmàx. càrrega màxima
Cmín. càrrega mínima
CMV citomegalovirus
CNS central nervous system, sistema nerviós central, SNC
CROI Conference on Retroviruses and Opportunistics Infections
CRS complex relacionat amb la sida
CTL cytotoxic T-limphocyte, limfòcit citotòxic o limfòcit T CD8
CV càrrega viral
CXCR4 estructura proteica a la superfície dels limfòcits T CD4

D d

d4T estavudina
ddC zalcitabina
ddI didanosina
DLV delavirdina
DMS Dia Mundial de la Sida.
DNA desoxyribonucleic acid, àcid desoxirribonucleic, ADN
DRV darunavir

E e

EATN European Aids Traitement News
EBV Epstein-Barr virus
EFV efavirenz
EIA enzimoimmunoassaig
ELISA enzyme-linked immunosorbent assay
EMEA European Medicines Evaluation Agency
ENF enfuvirtida
EPO eritropoetina

F f

FDA Food and Drug Administration
FPV fosamprenavir
FTC emtricitabina

G g

GGT gamma-glutamil transferasa
GOT coglutamil-oxcalacètica transaminasa
gp glicoproteïna
gp120 glicoproteïna 120 del VIH-1
gp160 glicoproteïna precursora del VIH-1
gp41 glicoproteïna 41 del VIH-1
GPT glutamicopirúvica transaminasa
GTT glucose tolerance test

H h

HAART highly active anti-retroviral therapy, teràpia combinada antiretroviral altament activa, TARGA
HBsAg hepatitis B surface antigen, antigen de superfície del virus de l’hepatitis B.
HBcAg hepatitis B core antigen, antigen de nucli del virus de l’hepatitis B.
HBeAg hepatitis B “e” antigen, antigen “e” del virus de l’hepatitis B.
HCC hepatitis C crònica.
HDL high density lipoprotein, lipoproteïna d'alta densitat
HIV human immuno-deficiency virus, VIH
HIV+ persona seropositiva
HIV- persona seronegativa
HLA human lymphocite antigen, antigen d'histocompatibilitat
HSH homes que tenen sexe amb homes
HTLV human T-cell lymphotric virus
HU hidroxiurea

I i

IAC International AIDS Conference
IAS Internacional AIDS Society
IC inhibitation concentration, concentració inhibitòria
ICS Institut Català de la Salut
IDV indinavir
IFN interferó
Ig immunoglobulina
II inhibidor de la integrasa
IL-2 interleucina-2
IM intramuscular
INR internacional normalized ratio, valor normal del temps de protrombina
IO infecció oportunista
IP inhibidor de la proteasa
IP2 inhibidor de la proteasa de segona generació
IPm mutació enfront inhibidor de la proteasa
IQ inhibitation quotien, quocient d'inhibició
ITI inhibidor de la transcriptasa inversa
ITIAN inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg de nucleòsid
ITIANT inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg de nucleòtid
ITINAN inhibidor de la transcriptasa inversa no anàleg de nucleòsid
ITS infecció de transmissió sexual
ITT intent-to-treat
IV intravenós

K k

KS Kaposi's Sarcoma, sarcoma de Kaposi

L l

LAV lymphadenophathy associated virus
LDL low density lipoprotein, lipoproteïna de baixa densitat
LMP leucoencefalopatia multifocal progressiva
log. Logaritme
LTR long terminal repeat

M m


MAC mycobacterium avium complex
MAI micobacterium avium intracellulare
MDO malaltia de declaració obligatòria
MELD Model for end Stage Liver Disease
MIP-1 macrophage inflammatory protein-1
MK-0518 raltegravir
MTS malaltia de transmissió sexual

N n


NAM nucleoside-associated resistance mutation
nef proteïna del VIH
NFV nelfinavir
NK Natural Killer, cèl·lula assassina natural
NNRTI non nucleosid reverse transcripase inhibitor, ITINN
NRTI nucleosid reverse transcripase inhibitor, ITIN
NVP nevirapina

O o

OMS Organització Mundial de la Salut
OND Oficina per a la No Discriminació
ONG organització no governamental
ONUSIDA programa de l’ONU per a la sida
OT on treatment, en tractament

P p

p24 proteïna estructural del VIH
PCP pneumicystis carinii pneumonia
PCR polymerase chain reaction
PEP post Exposure Profilaxys, PPE
PI protease inhibator, inhibidor de la proteasa o IP
PIX programa d'intercanvi de xeringues
PK pharmaco-kinetics, farmacocinètica
PML progressive multifocal leukoencephalopathy, encefalopatia multifocal progressiva
PPE profilaxi de postexposició

Q q

QD quaque die, un cop al dia
QH quaque hora, cada hora
QID quater in die

R r

/r ritonavir
RANTES regulated-upon-activation normal T-expressed and secreted
rev proteïna del VIH
RNA-HIV ribonucleic acid of HIV, ARN viral
RT reverse transcriptase, transcriptasa inversa
RTV ritonavir

S s

SCS Servei Català de la Salut
SIATS servei d’iformació i atenció a treballadors sexuals
SK sarcoma de Kaposi
SNC sistema nerviós central
SNP sistema nerviós perifèric
SQV saquinavir
STI structured treatment interruption, interrupció terapèutica

T t

T-1249 Inhibidor de la fusió
T-20 enfuvirtida
T4 limfòcit CD4
T8 limfòcit CD8
TAC tomografia axial computada
TAM thymidinc-analogue mutation
TARGA teràpia antiretroviral de gran activitat
tat proteïna del VIH
TB tuberculosi
TBC tuberculosi
TBO tractament de base optimitzat
TDF tenofovir disoproxil fumarat
TH1 resposta immunitària cel·lular
TH2 resposta immunitària humoral
TID ter in die, tres cops al dia
Tmàx. temps màxim
TMC125 etravirina
T1/2 temps mitjà
TPV tipranavir
3TC lamivudina

U u

UAU unitat d'atenció a l'usuari
UDVI usuari de drogues per via intravenosa.
UDVP usuari de drogues per via parenteral
UNAIDS ONUSIDA

V v

VHA virus de l’hepatitis A
VHB virus de l'hepatitis B
VHC virus de l'hepatitis C
VIH virus d'immunodeficiència humana
VIH+ Persona seropositiva
VIH- Persona seronegativa
VL viral load, càrrega viral, CV
VPH virus del papil·loma humà, papil·lomavirus

W w

WHO World Health Organisation
WT wild type (virus), virus salvatge

X x

XHUP Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública

Z z

ZDV zidovudina