B b

bacil
m. Bacteri recte i cilíndric en forma de bastó. Bacil de Koch.
ang. bacillus, cast. bacilo, fr. bacile.

bacteri
m. Mena de microorganismes unicel·lulars, ni animal ni vegetal, de formes molt variades que pot viure en medis com el terra, l'aigua o organismes vius, o com a paràsit de l'ésser humà, que són causa de múltiples malalties.
ang. bacteria, cast. bacteria, fr. bactérie.

bacterièmia
f. Presència de bacteris a la sang.
ang. bacteremia, cast. bacteremia, fr. bactérémie.

bàlsam
m. Planta o substància a base d'olis o resines vegetals, que contenen àcids aromàtics amb propietats terapèutiques com a calmant.
ang. balsam, cast. bálsamo, fr. baume.

bare
m. forma col·loquial i abreujada de referir-se a les practiques sexuals anomenades també barebacking. Vegeu barebacking.

bareback
m. tipus de pràctica sexual, especialment el coït, realitzada sense barreres de protecció com ara el preservatiu i, per tant, amb risc de transmissió del VIH, del virus de l’hepatits o altres MTS en el cas que una de les persones estigui afectada per alguna d’aquestes infeccions.
ang. bareback; cast. bareback, a pelo; fr. bareback.

barebacking
m. conducta sexual de risc que rebutja tot ús de preservatius, i que advoca per la pràctica del sexe semnpre a pèl i desprotegit com a norma. El barebacking, impulsat des d’alguns col·lectius gais inicialment als EUA, representa una actitud inconformista enfront determianda correcció sexual instituïda, però d’un elevat augment del risc d’exposició al VIH, especialment en col·lecius de pràctiques promiscues.
ang. barebacking; cast. barebacking; fr. barebacking.

barrera genètica
f. nivell de sensibilitat o capacitat d’activitat d’un fàrmac o tractament ARV davant un major o menor nombre de mutacions genètiques que opera l’HIV en presència del medicament en plasma. Els inhibidors de proteasa tenen una major barrera genètica en continuar sent actius enfront de 6 o 8 mutacions, en comparació a altres inhibidors de la transcriptasa.
ang. genetic barrier, cast. barrera genética, fr. barrière génétique

barrera hematoencefàlica
f. Mecanisme protectiu que impedeix el pas de la majoria de compostos de molècules grans de la sang al líquid encefaloraquídic i al teixit cerebral. De la mateixa manera impedeix l'entrada de determinats medicaments ART.
ang. blood brain barrier, cast. barrera hematoencefálica, fr. barrière hémato-encéphalique.

barreres protectores
Vegeu mètodes de barerra.

basal
adj. Es diu de l'anàlisi practicada, resultats o condicions fisiològiques existents en el moment d'iniciar un procés terapèutic, per tal de poder-los comparar amb d'altres de posteriors.
ang. baseline, cast. basal, fr. initial.

basòfil
m. Leucòcit de nucli únic i lobulat, i granulacions al citoplasma. Representa entre un 0 i un 1% dels leucòcits, i són de poca rellevància.
ang. basophil, cast. basófilo, fr. basophile.

bDNA
f. Acrònim de l'anglès branched-DNA (ADN ramificat). Mètode de mesurament de la càrrega viral.
Vegeu mètode de DNA ramificat.
ang. bDNA, cast. bDNA, fr. bDNA.

berruga
f. Tumoració epidèrmica, petita, causada pel virus del papil·loma humà. Les berrugues són transmisibles. Vegeu també condiloma.
ang. wart, cast. verruga, fr. verrue.

berruga acuminada
f. cadascun dels petits elements populosos que s'ajunten com els grans d'una móra. La seva localització preferent a les mucoses i parts genital i perianal en facilita la transmissió per via sexual. Vegeu també condiloma.
ang. verruca acuminata, genital wart, cast. verruga acuminada, fr. verrue acuminée.

BIA
Sigla corresponent a l'anglès Bio Impedance Analysis. Mètode de mesura de la composició de la massa corpòria, especialment pel que fa a la massa muscular i les masses greixoses, mitjançant l'administració de descàrregues elèctriques indolores (de 800 microampers a 50 kiloherzis), amb electrodes aplicats a peus i mans.

BID
Sigla corresponent a la locució llatina bis in die. Vegeu Bis in die.

bilirubina
f. Pigment del fel, de color vermell, que es troba al fetge, la sang o l'orina. Resulta de la degradació de l'hemoglobina. Prové de la sang i és conjugada al fetge d'on es secreta per mitjà de la bilis al tracte intestinal. Una taxa elevada de bilirubina és indicativa d'afecció hepàtica.
ang. bilirubin, cast. bilirrubina, fr. bilirubine.

bilirubinèmia
f. Presència de bilirubina a la sang circulant.
ang. bilirubinemia, cast. bilirrubinemia, fr. bilirubinémie.

bilis
f. Líquid clar, groguenc i amargant produït pel fetge i que es concentra a la vesícula biliar. Conté colesterol, bilirubina, moc, lecitina, sals biliars i electròlits. Té un paper important en l'absorció dels greixos. La seva alteració és indicativa d'afecció del fetge i pot provocar icterícia (fel sobreixit).
ang. bile, cast. bilis, fr. bile.

biodisponibilitat
f. Proporció del principi actiu d'un compost farmacèutic que s'absorbeix i arriba al corrent sanguini per tal de poder actuar.
ang. bioavailability, cast. biodisponibilidad, fr. biodisponibilité.

biòpsia
f. Extracció d'una mostra de teixit orgànic viu per sotmetre'l a examen microscòpic i detrminar si hi hi ha cap patologia o malaltia. Les biòpsies són una pràctica corrent en dermatologia i en el diagnòstic d'hepatopatologies, per bé que es tracta d'una pràctica invasiva.
ang. biopsy, cast. biopsia, fr. biopsie.

bioquímica
f. Anàlisi que s'efectua per expressar els valors dels elements bioquímics presents a la sang com ara enzims, àcids, greixos, potassi, calci, sodi, etc., que completa l'hematòcrit i l'hemograma.
ang. biochemistry pannel, cast. bioquímica, fr. bilan biochimique.

bis in die
locució llatina per significar dues vegades al dia. En el cas de prescripció de medicaments equival a una presa cada 12 hores.
SIG. BID
ang. bis in die, cast. bis in die, fr. deux fois par jour.

biteràpia
f. Tractament antiretroviral basat en l'administració conjunta de dos medicaments ART per combatre l'HIV. Actualment les biteràpies són com més va més en desús tret de casos particulars per qüestions de tolerància o altres. Vegeu també teràpia combinada.
ang. bitherapy, cast. biterapia, fr. bithérapie.

blip
m. terme anglès per designar un repunt momentani i transitori de la càrrega viral, que habitualment és indetectable, sense causa aparent.
Ang. blip, cast. blip, fr. blip

blíster
m. Peça de plàstic que conté separadament i individualment diverses pastilles o comprimits d'un medicament. Diversos blísters (2 o més) poden ser envasats en capses per a la seva comercialització.
ang. blister, cast. blíster, fr. blister.

BMS-232632
m. Designació tinguda en fase experimental del medicament antiretroviral inhibidor de la proteasa atazanavir, actualment comercialitzat amb el nom Reyataz.

boquera
f. Trastorn o infecció produïda als angles de la boca amb la formació de crostes, fissures i talls que en dificulten l'obertura. Pot ser un efecte col·lateral d'alguns antiretrovirals (especialment el DDC). També se'n diu quilitis angular.
ang. perleche, cast. boqueras, fr. perlèche.

braç
Vegeu cohort.

broncoscòpia
f. Examen que es fa de l'interior dels pulmons per mitjà d'una endoscòpia o introducció d'un tub al seu interior, i poder així diagnosticar amb una visualització directa una patologia o el seu estat.
ang. bronchoscopy, cast. broncoscopia, fr. bronchoscopie.

bronquitis
f. Inflamació de la mucosa dels bronquis, que provoca tos, expectoracions, sense febre i sovint amb símptomes d'afecció del tracte respiratori superior.
ang. bronchitis, cast. bronquitis, fr. bronchite.