U u

UAU
Acrònim d'Unitat d'Atenció a l'Usuari. Al sistema sanitari públic a Catalunya, centres d'atenció i informació, i de supervisió del funcionaments dels CAP i dels CAC. Tradicionalment i col·loquialment també se'n sol dir inspecció mèdica.

UDVI
Sigla corresponent a usuari de drogues per via intravenosa.
ang. IDU, cast. UDVI, fr. UDIV.

UDVP
Sigla corresponent a usuari de drogues per via parenteral, usat impròpiament però habitualment enlloc d'UDVI.

UK-427.857
m designació en fase d’experimentació del medicament maraviroc, inhibidor d’entrada del VIH.
ang. UK-427.857, cast. UK-427.857, fr. UK-427.857.

UNAIDS
n. propi m. Vegeu ONUSIDA.

urea
f. Compost cristal·lí resultant del metabolisme de les proteïnes, per degradació dels aminoàcids de l'organisme. Principalment és present en l'orina que n'és la via d'excreció. Vegeu també àcid úric.
ang. urea, cast. urea, fr. urée.

uro
adj. Col.loquialment, dit de la pràctica eròtica o sexual realitzada amb intervenció de l’orina d’un dels memebres que intervenen en la relació. Per exemple, la pluja daurada o o orinar dins l’anus en acabar una realció coïtal.

ús compassiu
m. Tipus d'administració d'un medicament, encara en fase experimental i que és subministrat per la companyia productora o impulsora de l'assaig clínic corresponent.
ang. compassionate use, cast. uso compasivo, fr. usage compassif.

usuari -a
adj. i m. i f. Es diu de la persona (especialment si és VIH+) que fa ús d'algun dels serveis ofertats per les entitats o ONG de lluita contra la sida, o que es beneficia de la seva acció sense necessitat de ser-ne membre, com per exemple les accions de voluntariat, còunselling, els GAM, etc. També es diu de la persona VIH+ (pacient) que fa ús dels serveis sanitaris de tractament de la sida.
ang. user, cast. usuario, fr. usager.

usuari de drogues per via intravenosa
loc. m. Persona que en emprar mecanismes injectables per a la presa de substàncies psicotròpiques, com per exemple xeringues en deficient estat d’esterilitat, o bé en comaprtir-les amb altres usaris, està potencialment exposada a una transmissió del VIH.
ang. injecting drug user, cast. usuario de drogas por via intravenosa.