T t

T-1249
f. Inhibidor de la fusió, actualment en fase 1 d'experimentació. Es mostra actiu contra l'HIV resistent a la T-20. És produït per Trimeris Inc.
ang. T-1249, cast. T-1249, fr. T-1249.

T-20
m. nom experimental i també amb què més comunament es designa l’inhibidor de la fusió enfuvirtida.
ang. T-20, cast. T-20, fr. T-20.

T4
m. Tipus de cèl·lula T. Vegeu CD4.
ang. CD4, cast. T4, fr. T4.

T8
m. Tipus de cèl·lula T. Vegeu CD8.
ang. CD8, cast. T8, fr. T8.

TAC
m. Acrònim de tomografia axial computada. També se'n sol dir TC. Vegeu escàner.
ang. CAT scan, cast. TAC, fr. scaner.

taller de prevenció
m. Sessió d’informació i de divulgació de tècniques de prevenció de la sida per evitar-ne la propagació en al població. Els tallers de prevenció presenten els mètodes de barrera, infomen sobre pràctiques de sexe més segur, i aspectes generals relacioants amb la sida i les persoens afectades. Solen adreçar-se a grups concrets i reduïts, especialment en franges d’edat de joves i també a col·lectius potencialment amb pràciques de risc.

taller de salut sexual
m. sessió en què diverses persones exposen i comparteixen dubtes i experiències sexuals amb la finalitat de millorar els coneixements i pràctiques sexuals saludables.

TAM
m. Sigles que correponen a l’expressió anglesa thymidinc-analogue mutation. Mutació del VIH que comporta resistència als fàrmacs anteretrovirals anàlegs a la timidina, o amb estructures semblants a la timidina.

Tapís Memorial de la Sida
n. propi m. Superfície tèxtil composta de tapissos individuals de mida 90x180, que es dediquen al record de persones mortes per la sida.
ang. AIDS Memorial Quilt, cast. Tapiz Memorial del Sida, fr. patchwork du sida.

TARGA
f. acrònim de tractament o teràpia antiretroviral de gran activitat. Les teràpies TARGA combinen almenys 3 fàrmacs, sovint inhibidors de la transcriptasa inversa i de la proteasa per tal d'aconseguir de reduir la càrrega viral per sota dels nivells de detecció durant un període perllongat de mesos o anys.
SIN. HAART.
ang. HAART, cast. TARGA, fr. HAART.

targeta sanitària
f. Document acreditatiu personal, emès pel Servei Català de la Salut, que permet l'accés i ser atès en els centres sanitaris a Catalunya. La targeta sanitària consta de nom i cognoms i del CIP, codi d'identificació personal (de tipus alfanumèric).

tat
m. Proteïna del VIH que ajuda a completar el genoma de l'ARN viral i ulteriorment formar nous virus a partir de l'ADN viral present en les cèl·lules CD4 infectades. El tat pot incidir en la reactivació d'altres virus latents en persones seropositives com el virus JC que provoca leucoencefalopatia multifocal progressiva, o el desenvolupament del sarcoma de Kaposi, per exemple.
ang. tat, cast. tat, fr. tat.

taxa de compliment
f. Nivell d’adhesió o compliment del tractament antiretroviral per tal que aquest sigui eficaç i no apareguin resistència virals als fàrmacs. Si bé en altres malalties cròniques la taxa de compliment pot ser menor, en el cas del VIH, degut a la seva elevada capcitat de mutacio i creació de resistències, aquesta taxa de compliment per a l’efectivitat de la teràpia HAART ha de superior al 95%. Del pacient que assoleix aquest grau d’ahesió se’l considera comlidor, i de qui ho està per sota del 95%, complidor parcial.
Vegeu també adhesió al tractament.

taxa virològica
f. equivalent a càrrega viral, especialment referida a virus del’heaptitis.

TB o TBC
f. Sigla de tuberculosi. Vegeu tuberculosi.
ang. TB, cast. TB, fr. TB.

TBO
f. Sigla coorespnent a teràpia o tractament de base optimitzat.
ang. OBT, cast. TBO

TDF
m. sigla equivalent a tenofovir disoproxil fumarat, sigla referida a l’inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg de nucleòtid, tenofovir.
Vegeu també tenofovir.
ang. TDF; cast. TDF; fr. TDF.

tècnica invasiva
f. Hom considera tècnica invasiva qualsevol pràctica en què hi hagi la possibilitat de contacte directe amb líquids corporals d'una persona infectada pel VIH.
cast. técnica invasiva, fr. tecnique invasive.

tècnica ultrasensible
f. Mètode de mesura de la càrrega viral d'HIV en plasma en nivells de detecció inferiors a 100 còpies per m3.
cast. tècnica ultrasensible, fr. test ultrasensible.

teixit adipós
m. Massa grassa de l'organisme.
ang. adipose tissue, fatty tissue, cast. tejido adiposo, fr. tissu adipeux.

teixit limfàtic
m. Òrgans del sistema limfàtic arreu del cos, com ara el moll de l'os, el tim, els ganglis limfàtics, les amígdales, la melsa, i els superposats limfoides de les mucoses.
ang. lymphoide tissue, cast. tejido linfático, fr. tissu lymphoïde.

Telzir
m. Nom comercial de l’inhibidor de la proteasa fosamprenavir. En altres païsosel nom comercial d’aquest mateix medicament és Lexiva. Es presenta en forma de comprimits de 700 mg. La seva abreviatura comuna és FPV.
ang. Telzir, cast. Telzir, fr. Telzir.

temps de protrombina
m. Prova per a determinar el temps de coagulació de la sang. La seva medició s’expressa com a percentatge de valor normal o INR. El valor normal és 1. A mesura que minva la producció de protrombina per part del fetge, augmenta el temps de protrombina i l’INR. El temps de protrombina és un dels valors de càlcul per establir el Child-Plug de persones amb malaltia hepàtica.
Vegeu també INR.
ang. INR; cat. Tiempo de protrombia; fr.

tenofovir
m. Medicament ART, inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg de nucleòtid. Es comercialitza amb el nom de Viread. Es presenta en pastilles de 245 mg. I la seva posologia habitual és d’un comprimit al dia. Cal prendre’l conjuntametn amb un àpat. El tenofovir també és en fase experimental com a base d’un tipus de microbicida. La seva abreviatura comuna és TDF (l’abreviatura comuna referida a microbidica és PMPA)
ang. tenofovir; cast. tenofovir; fr. ténofovir.

ter in die
locució llatina que significa tres cops al dia, que es fa servir en prescipcions mèdiques per indicar el nombre de preses de medicaments.
ang. ter in die, cast. ter in die, fr. trois fois par jour.

teràpia
f. Conjunt d'accions, pràctiques mèdiques o prescripció d'una medicació pensat per al guariment, alleujament o cronificació d'una malaltia. Vegeu també tractament.
ang. therapy, cast. terapia, fr. thérapie.

teràpia alternant
f. Tractament antisida que es duu a terme en pacients no pretractats o naïfs, consistent en l'alternança periòdica de teràpies combinades per no donar possibilitat temporal a l'HIV de crear resistències a cap dels fàrmacs administrats.
cast. terapia alternante.

teràpia combinada
f. Tractament antisida basat en la combinació i administració simultània de 3 o més fàrmacs antiretroviral. També s'anomena col·loquialment còctel.
ang. combination therapy, ART combination, cast. terapia combinada, fr. thérapie combinée.

teràpia d’acompanyament
f. En el marc d’una teràpia antiretroviral, es diu de les altres teràpies complementàries, com poden ser les de tipus psicològic o altres també de tipus farmacològic, per tal de garantir aspectes com l’adhesió al tractament, evitar abandonaments del tractament o evitar depressions.

teràpia d’inducció
f. Tractament antiretroviral en el qual intervé algun fàrmac ARV de manera temporal i com a potenciador, per tal de recuperar o assolir un estadi objectiu i plausible de càrrega viral estable i indetecatble. En les teràpies d’inducció hom sol emprar fàrmacs d’última generació o bé de difícil manteniment en una teràpia continuada, com pot ser el cas dels inhibidors de fusió.

teràpia de base optimitzada
Vegeu Tractament de base optimitzat.

teràpia de manteniment
f. Teràpia administrada a base de medicaments amb la finalitat de mantenir l'estat del pacient en una nota d'estabilitat a llarg termini, preferentment amb nivells indetectables de la càrrega viral, seguida de controls periòdics. La teràpia de manteniment pot representar una disminució o adequació de les dosis el tractament antiretroviral, segons la concentració observada en plasma i si es manté una pressió suficient per a la supressió viral.
ang. maintenance therapy, cast. terapia de mantenimiento.

teràpia de rescat
f. Tractament antiretroviral molt potent que s'administra a una persona seropositiva quan s'ha produït una pèrdua notòria de l'eficàcia d'un tractament anterior, o bé en substitució d'un tractament que hom no tolera. També se'n diu teràpia de salvament.
ang. salvage therapy, cast. terapia de rescate, fr. thérapie de sauvement.
teràpia psicològica
f. Conjunt de pràctiques i d'accions destinades a guarir o tractar problemes d'ordre psicològic que, en el cas de les persones VIH+, esdevé important per a una millor assumpció de la malaltia, presa de decisions i adhesió al tractament.
ang. psychological therapy, cast. terapia sicológica, fr. thérapie psycologique.

test de resistències
m. Prova analítica que s'efectua del VIH per determinar-ne les mutacions (genotipat) i la sensibilitat davant l'acció de medicaments (fenotipat) per establir les resistències que presenta el virus enfront l'eficàcia de determinats medicaments o teràpies, i efectuar així el disseny de la composició del tractament antiretroviral. Actualment es recomena fer un test de resistències abans de l’inici d’un tractament ARV.
ang. resistence assay, cast. test de resistencias, fr. test de résistances.

test de tropisme
m. Prova que s'efectua per conèixer quin és el tropisme que presenta l’HIV per tal de saber quin tipus d’antagonista o d’inhibidor de la fusió cal adoptar com a tractament segons els coreceptors que l’HIV utilitzi per penetar en el CD4. El test de tropisme permet establir si l’HIV amb què una persona està infectada, utilitza el coreceptor CCR5 o bé el CXCR4 en el seu cicle de replicació.
SIN. prova de tropisme
ang. tropism test, cast. test de tropismo, fr. test de tropisme.

testosterona
f. Hormona masculina segregada pels testicles, que estimula el desenvolupament dels òrgans genitals masculins.
ang. testosterone, cast. testosterona, fr. testostérone.

TH1
f. Tipus de resposta immunitària (cel·lular) en què intervenen els limfòcits T, els quals provoquen la secreció d'un conjunt de citocines que activen els macròfags, els CD 8 i les cèl·lules NK, alhora que s'hi inhibeix la resposta immunitària humoral (creació d'anticossos -TH2-). Vegeu també resposta immunitària i immunitat cel·lular.
ang. Th1, cast. Th1, fr. TH1.

TH2
f. Tipus de resposta immunitària (humoral) en què intervenen els limfòcits T, els quals provoquen la secreció d'un conjunt de citocines que activen els limfòcits B, alhora que s'hi inhibeix la resposta immunitària cel·lular (activació de limfòcits T i macròfags -TH1-). Vegeu també resposta immunitària i immunitat humoral.
ang. Th2, cast. Th2, fr. TH2.

TID
Sigla corresponent a la locució llatina ter in die, tres cops al dia.
ang. TID, cast. TID, fr. trois fois par jour.

tim
m. Òrgan glandular situat a la part inferior del coll que es compon de dos lòbuls i de gran importància en el funcionament del sistema immunitari ja que s'hi formen els limfòcits T, entre els quals els CD4 i els CD8.
ang. thymus, cast. timo, fr. thymus.

timidina
f. Nucleòsid format per la unió de timina i 2-desoxiribosa
ang. thymidine; cast. timidina; fr. thymidine

timidínic
adj. Dit dels medicaments antiretrovirals anàlegs a la timidina, com per exemple el D4t o l’AZT.

tipranavir
m. Medicament antiretroviral inhibidor de la proteasa, . Es comercialitza amb el nom Aptivus. Es presenta en càpsules de 250 mg. i la posologia habitual és de 2 càpsules 2 copsal dia. La designació en fase d’experimetnació era PNU 140690. La seva abreviatura comuna és TPV.
ang. tipranavir, cast. tipranavir, fr. tipranavir.

Tmàx.
m. Abreviatura que significa temps màxim, utlitzada per expressar la durada màxima de la presència d'un medicament en plasma. La Tmàx. i la Cmàx. serveixen per determinar l'AUC d'un medicament. Vegeu AUC.
ang. Tmax., cast. Tmáx., fr. Tmax.

TMC125
m. designació en fase d’experimentació de l’inhibidor de la transcriptasa inversa, no anàleg de nucleòsid, etravirina.
ang. TMC125, cast. TMC125, fr. TMC125.

TMC278
m. designació en fase d’experimentació de l’inhibidor de la transcriptasa inversa, no anàleg de nucleòsid, rilpivirina.
ang. TMC278, cast. TMC278, fr. TMC278.

T1/2
m. Abreviatura que significa temps mitjà, utlitzada per expressar la durada mitjana de la presència d'un medicament en plasma.
ang. T1/2., cast. T1/2., fr. T1/2..

tolerància
f. Capacitat de l'organisme d'assimilar un medicament o un tractament terapèutic, sense reaccions adverses.
ang. tolerance, cast. tolerancia, fr. tolérance.

tòpic -a
adj. Aplicat directament sobre la pell.
ang. topical, cast, tópico, fr. topique.

toxicitat
f. Qualitat de tòxic, activitat tòxica d'una substància o medicament que pot provocar lesions o disfuncions en l'organisme.
ang. toxicity, cast. toxicidad, fr. toxicité.

toxicitat hepàtica
f. Toxicitat que es dóna en el fetge que, en persones VIH+, es pot veure augmentada com a conseqüència del tractament antirertoviral, especialment en els casos en què es produeix una coinfecció HIV i hespatitis C.
ang. hepathic toxicity, cast. toxicidad hepática, fr. hepatotoxicité.

toxicitat mitocondrial
f. Toxicitat que es dóna al mitocondri per aparició d'acidosi làctica, que hom pensa que pot estar relacionada amb els processos de lipodistròfia en persones VIH+. Vegeu també mitocondri i acidosi làctica.
ang. mitochondrial toxicity, cast. toxicidad mitocondrial, fr. toxicité mitochondriale.

toxicitat renal
f. toxicitat que es produir en els ronyons com a conseqüència del tractament ART. Laugment de l’índex de creatinina n’és el principal indicador. La nefrotoxicitat o toxicitat renal sol donar-se en línies de tractament en què intervé el tenofovir, com un dels principals causant si bé no l’únic.
cast. nefrotoxicidad, fr. .

toxicoman -a
m. i f. Persona usuària de drogues o amb addició a les drogues. Afectat per la toxicomania. Col·loquialment també se'n diu drogat o drogata, en sentit pejoratiu o insultant. Vegeu drogodependent.
ang. drug addict, cast. toxicómano, fr. toxicomane.

toxo
f. Terme col·loquial per referir-se a una toxoplasmosi. Vegeu toxoplasmosi.

toxoplasma
m. Tipus d'esporozous, paràsit intracel·lular, causant de la toxoplasmosi. Es troba en gats i altres felins i en mamífers i ocells. D'aquí que amb recomptes limfocitaris baixos de CD4 calgui evitar el contacte amb gats, ocells i la ingesta de carn crua per evitar-ne la transmissió.
ang. toxoplasma, cast. toxoplasma, fr. toxoplasme.

toxoplasmosi
f. Malaltia relacionada amb la sida, consistent en la inflamació del cervell causada pel toxoplasma gondii, tractable amb sulfadiacina, i que sol produir-se amb un recompte limfocitari baix (inferior a 100 CD4). La toxoplasmosi pot ser congènita i no adquirida i desenvolupar-se en un estat immunocompromès.
ang. toxoplasmosis, cast. toxoplasmosis, fr. toxoplasmose.

toy
m. vegeu joguina sexual

TPV
m. abreviatura comuna de l’inhibidor de la proteasa tipranavir.

tractament
m. Conjunt de mitjans higiènics, dietètics, farmacològics, quirúrgics, etc. que hom posa en pràctica per al guariment o alleujament d'una malaltia. També se'n diu teràpia.
ang. treatment, cast. tratamiento, fr. traitement.

tractament de base optimitzat
m. Combinació de fàrmacs o línia de tractament que s’adopta per a un pacient a partir de la seva història antiretroviral i d’un test de resistències, en el marc d’un estudi clínic. Combinació de fàrmacs antiretrovirals adoptada després d’un test de resistències
ang. OBT, cast. TBO; fr. TBO

tractament antiretroviral de gran activitat
f. Línia de tractament que combina almenys 3 fàrmacs, sovint inhibidors de la transcriptasa inversa i de la proteasa per tal d'aconseguir de reduir la càrrega viral per sota dels nivells de detecció durant un període perllongat de mesos o anys.
SIG: TARGA.
ang. HAART, cast. TARGA, fr. HAART.

(en) tractament
loc. Es diu de la persona que segueix un tractament ART i manté una bona tolerància i adhesió, especialment en el marc d'un protocol o assaig clínic d'un nou medicament. Habitualment s'expressa per les sigles OT corresponents a l'anglès on treatment per diferenciació dels pacients ITT (vegeu ITT), que es comptabilitzen dins l'estudi si bé no aconsegueixen mantenir-s'hi en tractament.
ang. on treatment, OT, cast. en tratamiento.

tractament
m. Col·loquialment, sinònim de medicament.

tracte grastrointestinal
m. Conjunt d'òrgans que participen en la realització de l'absorció, la digestió i l'eliminació dels aliments. El tracte gastrointestinal inclou, doncs, llavis, boca, esòfag, estómac, intestins (prim i gros), còlon i recte.
ang. GI tract; cast. tracto gastrointestinal.

traducció
(del llatí traductio 'passar d'un lloc a l'altre') f. En el cicle de replicació del VIH, procés en què l'ADN viral ja duplicat es tradueix de nou en ARN viral, encara dins la cèl·lula CD4. També se'n diu transcripció.
ang. transcription, cast. traducción, fr. synthèse.

transaminasa
f. Enzim que transfereix grups amínics. S'agrupen en dues categories: la gamma GOT i la gamma GPT i així es solen presentar en els resultats d'analítiques. El fetge té grans concentracions de GPT. Les lesions del fetge per hepatitis o cirrosis, comporten un augment notable de transaminases a la sang. En persones seropositives en què la medicació antiretroviral pot ser hepatotòxica cal controlar regularment el nivell de trasaminases. Així mateix, en aquelles persones que presenten coinfecció d'HIV amb algun tipus d'hepatitis (activa, crònica o erradicada).
ang. transaminase, cast. transaminasa, fr. transaminase.

transaminasa normal
f. es diu comunament de les transminases de la gamma GPT.

transcripció
f. Procés pel qual la informació de l'ADN viral es copia en una cadena d'ARN missatger, gràcies a l'enzim ARN polimerasa. També s'anomena traducció. Vegeu traducció.
ang. transcription, cast. transcripción, fr. transcription, synthèse.

transcripció inversa
f. En el cicle de replicació del VIH, procés en què l'ARN viral es
retrotranscriu o converteix en ADN, abans de penetrar en el nucli de la cèl·lula, gràcies a l'enzim transcriptasa inversa. També s'anomena retrotranscripció.
ang. reverse transcription, cast. transcripción inversa, fr. transcription inverse.

transcriptasa inversa
f. Enzim que permet el pas de l'ARN viral en ADN, essencial en el cicle vitals dels retrovirus com l'HIV.
ang. reverse transcriptase (RT), cast. transcriptasa inversa o reversa, fr. transcriptase inverse.

transexual
m. i f. Persona nascuda fisiològicament amb un sexe i que, bé per motius d'ordre psicòlògic o altre, se sent del sexe contrari, motiu pel qual ha realitzat un canvi de sexe amb intervenció quirúrgica i un tractament hormonal ad hoc.
ang. transexual, cast. transexual, fr. transexuel.

transfusió
f. Operació consistent a fer passar a una persona malalta un líquid a les seves venes, especialment sang o elements sanguinis, prèviament obtinguts d'un donant o bé directament d'una altra persona. La sang emprada per a transfusions ha de ser prèviament verificada per evitar la transmissió de malalties com la sida, però també altres malalties, com s'havia produït anys abans en cas d'hemofílics. Actualment tota la sang és testada en aquest sentit.
ang. transfusion, cast. transfusión, fr. transfusion.

transmissible
adj. Es diu de la infecció que pot passar d'un individu a un altre a partir d'un contacte directe (sovint de caràcter íntim però no exclusivament). La sida i les MTS són precisament malalties transmissibles.
ang. transmissible, cast. transmisible, fr. transmissible.

transmissió horitzontal
f. Via d'infecció o de transmissió del VIH que es produeix entre dues persones per via sexual o per compartiment de xeringues infectades. Es diferencia de la transmissió vertical que es dóna de mare a fill.
ang. transfusion, cast. transfusión, fr. transfusion.

transmissió parenteral o intravenosa
f. Via de transmissió i contagi del VIH que es dóna a partir de l'ús d'una xeringa prèviament en contacte amb sang infectada pel VIH d'un portador UDVI.
ang. parenteral transmission, cast. transmisión parenteral.

transmissió perinatal
f. Vegeu transmissió vertical.
ang. perinatal transmission, cast. transmisión perinatal, fr. transmission périnatale.

transmissió sexual
f. Via d'infecció o de transmissió del VIH que es produeix a partir de pràctiques de risc en el manteniment de relacions sexuals, en les quals es produeix un contacte de sang amb sang, de semen amb sang o de secrecions vaginals amb sang, sovint possibilitades per microlesions no sempre perceptibles visualment.
ang. sexual transmission, cast. transmissión sexual, fr. transmission sexuelle.

transmissió vertical
f. Via d'infecció o de transmissió del VIH que es produeix d'una mare seropositiva al seu nadó, durant o just abans del part.
ang. vertical transmission, cast. trasnmisión vertical. fr. transmission mère-enfant, transmission verticale.

treponema pallidum
m. bacteri causant de la malaltia de la sífilis. Vegeu sífilis.
ang. treponema pallidum, cast. treponema pallidum, fr. treponema pallidum

3TC
m. Abreviatura comuna de la lamivudina. Vegeu lamivudina.
ang. 3TC, cast. 3TC, fr. 3TC.

trifosfat d'adenosina
m. Àcid nucleòsid que intervé en el catabolisme dels mitocondris. Habitualment es representa amb les sigles ATP.
ang. ATP, adenosine triphosphate, cast. adenosina trifosfato, fr. adénosine triphosphate.

triglicèrid
m. Combinació de glicerol i tres cadenes d'àcids grassos. Si es manifesta en estat sòlid és un greix i en estat líquid és un oli. La seva elavada taxa a la sang, com la del colesterol, pot presentar un factor de risc de patologia cardiovascular. El seu augment en persones VIH+ pot ser un efecte col·lateral de la medicació antiretroviral. Per al seu control en nivells acceptables convé ajustar la medicació, ajustar la dieta alimentària i la pràctica d'exercici. Hi ha també diversos medicaments per combatre'n les taxes elevades. Vegeu també antilipèmic.
ang. triglyceride, cast. triglicérido, fr. triglycéride.

triteràpia
f. Tractament antiretroviral consistent en l'administració conjunta de tres medicaments ART, habitualment dos inhibidors de la transcriptasa inversa i un inhibidor de la proteasa.
ang. threetherapy, cast. triterapia, fr. trithérapie.

Trizivir
m. Nom comercial del compost farmcèutic que combina zidovudina (300 mg.), lamivudina (150 mg) i abacavir (300 mg.). Es presenta en una mateixa pastilla, i la seva posologia habitual és la d’un comprimit dos cops al dia. En la mesura que un dels components és l’abacavir, en algunes persones es poden produir reaccions d’hipersensibilitat com a efecte advers.
Vegeu també abacavir.
ang. Trizivir, cast. Trizivir, fr. Trizivir.

Trobada intereligiosa de la sida
n. propi, f. trobada pública de pregària de caracter anual i ecumènic que es celebra a les proximitats del dia mundial de la sida i prèviament a aquest.

trombòcit
m. Vegeu plaqueta.
ang. thrombocyte, cast. trombocito, fr. thrombocyte.

trombocitopènia
f. Escassesa de plaquetes a la sang circulant.
ang. thrombocytopenia, cast. trombopenia, fr. thrombopénie.

trombopènia
f. Vegeu trombocitopènia.

trombosi
f. Formació o presència d'un trombe (coàgul) en un vas sanguini o en el cor.
ang. thrombosis, cast. trombosis, fr. thrombose.

tropisme
m. Moviment d'orientació i atracció cap a una cèl·lula o un organisme per influència d'un factor estimulant. Tendència del VIH per infectar determinades cèl·lules o teixits. El tropisme del VIH ve determinat per les glicoproteïnes gp41, gp160, gp120, el receptor CD4 i els coreceptors CCR5 i CXCR-4. Gràcies als test de tropisme, s’observa que l’HIV empra majoritàriament el coreceptor CCR5
ang. tropism, cast. tropismo, fr. tropisme

Truvada
m. Nom comercial del compost farmcèutic que combina emtricitabina (200 mg.) i tenofovir disoproxil fumarat (245 mg.). Es presenta en una mateixa pastilla, i la seva posologia habitual és la d’un comprimit un cop al dia. Cal prendre’l rpeferiblement amb un àpat lleuger.
Vegeu també emtricitabina i tenofovir.
ang. Truvada; cast. Truvada; fr. Truvada.

tuberculina
f. Substància aconseguida a partir de cultius de bacils que, injectada subcutàniament, produeix una reacció localitzada que serveix com a prova diagnòstica d'haver estat en contacte amb el bacil de Koch, causant de la tuberculosi.
ang. Mantoux test, cast. tuberculina, fr. tuberculine, intradermo reáction, Mantoux.

tuberculosi
f. Malaltia infecciosa i contagiosa provocada pel bacil de Koch que afecta principalment els pulmons si bé pot afectar altres teixits i òrgans. S'encomana generalment per via aèria, en inhalar expectoracions d'altres persones activament infectades. La tuberculosi és una de les malalties associades a la sida. El seu tractament requereix un mínim de 9 mesos. També es coneix per les sigles TB o TBC.
ang. tuberculosis, cast. tuberculosis, fr. tuberculose.