R r

/r
m. sigla abreujada corresponent al medicament ritonavir, i que es sol presentar de manera sufixada amb una barra (/) en la denominació de medicaments o fàrmacs on el ritonavir n’és un dels components. Per exemple “Kaletrea (lopinavir/r)”
ang. /r; cast. /r; fr. /r .

radiografia
f. Tècnica d'exploració que consisteix a sotmetre el cos a una radiació de raigs X per obtenir-ne una imatge en una superfície plana, que en permeti o faciliti la realització d'un diagnòstic. Imatge obtinguda per aquest mitjà. Col·loquialment se'n diu placa.
ang. radiograph, cast. radiografía, fr. radiographie.

radioteràpia
f. Tractament per radiació d'ions destinat a impedir la reproducció de cèl·lules canceroses.
ang. radiotherapy, cast. radioterapia, fr. radiothérapie.

raltegravir
m. Medicament inhibidor de la integrasa. Es comercialitza amb el nom Isentress. També se’l coneix pel seu nom en experimentació MK-0518. No té encara abreviatura comuna. Es presenta en comprimits. La posologia recomanada per a adults és de 800 mg. al dia.
ang. raltegravir, cast. raltegarvir, fr. raltegravir.

randomitzar
v. tr. Establiment aleatori en la composició de pacients dels grups o cohorts que intervenen en un estudi clínic per tal d'obtenir-ne mostres sense interferència de variables externes. Vegeu també estudi randomitzat.
ang. (to) randomize, cast. randomizar, fr. randomiser

RANTES
m. Sigla corresponent de l'anglès Regulated-upon-Activation, Normal T-Expressed and Secreted. Quimiocina que s'uneix al receptor CCR5 i que interfereix el procés de fusió del VIH amb la cèl·lula i, doncs, la seva infecció.
ang. RANTES, cast. RANTES, fr. RANTES.

rash
m. Terme anglès per referir-se a una erupció cutània, una granissada (o borradura), de vegades aparellada de picors.
ang. rash, cast. salpullido, fr. rougeur.

reacció adversa
Vegeu efecte col·lateral, efecte secundari.

reacció en cadena de la polimerasa
f. Test que es practica per mesurar la presència d'ARN o ADN d'un organisme específic com per exemple un virus (l'HIV, el VHC, el CMV) a la sang o en un teixit. Especialment s'utilitza per quantificar la càrrega viral. Habitualment hom s'hi refereix per les sigles PCR.
ang. polymerase chain reaction, cast. reacción en cadena de la polimerasa, fr. réaction en chaine de la polymérase.

reactiu
m. Substància que per la seva capacitat de provocar determinades reaccions és usada en anàlisis i assaigs per descobrir la presència o mesurar la quantitat d'una altra substància o microorganisme.
ang. reagent, cast. reactivo, fr. réactif.

rebot
m. Reaparició i/o augment de la càrrega viral del VIH en minvar la pressió del tractament antiretroviral, pèrdua d'efectivitat d'aquest, o bé en interrompre'l.
ang. rebound, cast. rebote, fr. rebondissement.

recaiguda
f. Reaparició de la simptomatologia d'una malaltia o infecció que era en vies de curació, sense produir-se en l’interval cap reinfecció externa. Una recaiguda pot produir-se per una incorrecta adhesió al tractament.
ang. relapse, cast. recaida, fr. réchute.

recepta
f. Prescripció d'un medicament o pauta terapèutica que efectua un metge per escrit, necessària per a l'adquisició de determinats medicaments, o com a constància del tractament a seguir.
ang. indication, recipe, cast. receta, fr. ordonnance.

receptiu -iva
adj. m. i f. Dit de la persona que en un coit practica la recepció del membre d’una altra persona, que és penetrat, o que rep la inserció d’algun element o objecte a fi de produir plaer sexual en la parella. Dit de la pràctica sexual en què es remarca l’aspecte passiu o de penetrat. Coit receptiu, penetració anal receptiva.

receptor
m. Proteïna específica situada a la superfície cel·lular que permet la unió o acoblament amb els antígens, els anticossos i els transmissors químics. L'HIV s'uneix als limfòcits T gràcies al receptor CD4 més la presència d'un coreceptor, normalment el CCR5 o el CXCR-4 .
ang. receptor, cast. receptor, fr. récepteur.

receptor CD4
m. Vegeu CD4.

recerca bàsica
F. activitat de recerca científica destinada al decobriment de nous àmbits de coneixement, sense contemplar-ne aplicacions o dependre d’eventuals implicacions pràctiques.
ang. discovery reserch, cast. investigación bàsica, fr. recherche fondamentale.

recidiva
f. Reaparició d'una malaltia o infecció en el cos que ja s'havia passat en un temps anterior. Es diferencia de la recaiguda pel fet que en l'interval de temps transcorregut l'estat de salut no s'ha vist alterat per aquesta afectació.
ang. recidivation, cast. recidiva, fr. récidive.

recombinant
m. Nova cèl·lula que resulta de la recombinació genètica, que presenta uns trets que no existien conjuntament en les cèl·lules predecessores, i que s'aconsegueix en cultius de laboratori o industrials per enginyeria genètica. D'aquesta manera el nou component recombinant o cèl·lula amb el(s) nou(s) gen(s) recombinant(s) es reprodueix en grans quantitats per assolir determinats objectius terapèutics.
ang. recombinant, cast. recombinante, fr. recombinant.

recompte de CD4
m. Expressió del nombre absolut o percentual de limfòcits CD4 a la sang, com a marcador de l'estat d'evolució de la sida en una persona infectada.
ang. CD4 count, cast. recuento de T4, fr. comptage de T4.

recompte limfocitari
m. Expressió del nombre absolut o percentual de limfòcits a la sang, com a marcador de l'estat d'evolució de la sida en una persona infectada.
ang. lymphocite count, T-cell count, cast. recuento linfocitario, fr. comptage de lymphocites.

reconstitució immunitària
f. Recuperació natural o induïda per alguna teràpia de les funcions immunològiques del cos, malmeses per la infecció pel VIH.
ang. immune reconstitution, cast. reconstitución inmunológica, fr. reconstitution immunitaire.

recte
m. Part final de l'intestí gros de l'home, que acaba en l'anus.
ang. rectum, cast. recto, fr. rectum.

reiqui
m. Pràctica terapèutica basada en el reequilibri dels anals energètics del pacients mitjançant el contacte i imposició de les mans del terapeuta que, així, n'activen els processos de recuperació física i de benestar emocional.
ang. reiki, cast. reiki, fr. reiki.

reinfecció
f. Situació en què una persona seropositiva entra en contacte amb una altra variant o mutació del virus de la sida, cosa que comporta una pèrdua d’activitat del tractament antiretroviral i en compromet l’eficàcia davant les nvoes socques del virus i les resistències que presenta enfront eltractament.

reinfectar-se
v. tr. Tornar a entrar en contacte amb l'HIV que, per la seva gran capacitat de mutació i variabilitat, fa que hom pugui tenir dins l'organisme soques virals diverses, amb resistències diverses i sensibilitat fenotípica també diferent.
cast. reinfectarse, fr. se surinfecter.

relació metge-pacient
f. Contacte continuat que es produeix entre el metge i el pacient a partir del tractament i seguiment de la malaltia. És important que s'estableixi sobre la base de la confiança, la confidencialitat i la professionalitat per a un bon seguiment de les prescipcions terapèutiques i assolir els millors resultats possibles en la gestió de la malaltia.
cast. relación médico-paciente, fr. relation medecin-patient.

remei
m. Medicament. Referit a un medicament normalment d'elaboració i ús casolà, a base de plantes i eficàcia limitada.
cast. medicina, fr. remède.

remissió
f. Afebliment o disminució temporal d'una malaltia o afecció, i dels seus símptomes.
ang. remission, cast. remisión, fr. rémission.

Remune
m. Tipus de vacuna anti-VIH basada en VIH inactivats, de tipus terapèutic, ideada per Johnas Salk, que és considera com un immunomodulador.
ang. Remune, cast. Remune, fr. Remune.

renal
adj. Relatiu o pertanyent al ronyó. També se'n pot dir nefrític.
ang. renal, cast. renal, fr. rénal.

rentat d'esperma
vegeu rentat seminal.

rentat seminal
m. Tècnica amb la qual se sotmet l'esperma a un rentat o eliminació del VIH o partícules virals amb la finalitat de poder procedir a una inseminació artifical o fecundació in vitro i evitar una transmissió de la infecció de la parella i al fetus.
cast. limpiado de esperma.

replicació
f. Multiplicació, reproducció.
ang. replication, cast. replicación, fr. réplication.

replicació viral
f. Procés pel qual l'HIV es mutliplica mitjançant la cèl·lula CD4, de la qual aprofita el metabolisme, per a la formació de nous virions. Vegeu cicle de replicació del VIH.
cast. replicación viral, fr. réplication virale.

rescat
m. Acció de de recuperar el control de la càrrega viral mitjançant un canvi en la línia de tractament, quan amb l'anterior es produeix ja una situació de fracàs virològic o pèrdua d'eficàcia.
Vegeu teràpia de rescat.
ang. rescue, cast. rescate, fr. sauvement.

Rescriptor
m. Nom comercial de l'inhibidor de la transcriptasa inversa, no anàleg de nucleòsid, delavirdina. La seva abreviatura comuna és DLV.
ang. Rescriptor, cast. Rescriptor, fr. Rescriptor.

reservori
m. Parts del cos, teixit, cèl·lules, que actuen com a dipòsit on l'HIV es manté en latència i fora de l'abast de l'acció dels medicaments, amb baixa o nul·la activitat replicativa, i d'on pot sortir per reiniciar el seu procés infecciós de CD4. També se'n diu santuari. El cervell i els testicles són reservoris per al VIH.
ang. reservoir, cast. reservorio, fr. réservoir.

resident
m. i f. Manera col·loquial de referir-se al metge o metgessa resident. Vegeu metge resident.

resistència
f. Insensibilitat del VIH davant l'acció d'un dels medicaments antiretroviral, que pot resultar d'alguna mutació produïda en la seva estructura genètica.
Vegeu també mutació.
ang. resistance, cast. resistencia, fr. résistance.

resistència creuada
f. Insensibilitat del VIH davant l'acció d'un dels tipus de medicaments antiretroviral, que pot resultar d'alguna mutació produïda en la seva estructura genètica, i que per tant es manifesta davant de diversos medicaments encara que no hagi estat exposat a l'acció d'alguns d'aquests.
ang. cross-resistence, cast. resistencia cruzada, fr. résistence croisée.

responedor
m. i f. Dit de la persona infectada pel virus de l’hepatits C, repon adequadament pel que fa als paràmetres de càrrega viral i altres marcadors, al tractament aplicat dins dels terminis de les 4, 12, 24 o 48 setmanes.
ang. responder, cast. respondedor, fr. repondeur.

responsabilitat
f. Actuació d’una persona amb coneixement de les repercussions d’un acte propi, pel que fa als tipus de relacions i pràctiques sexuals lliurament mantingudes, amb la finalitat de preservar la cura de la pròpia salut i la de la persona o persones amb qui es manté aquesta relació.
ang. responsability; cast. resposnabilidad; fr. responsabilité.

resposta
f. procés en el qual es produeix una minva de la taxa virològica dels virus de l’hepatitis un cop iniciat un tractament farmacològic específic.
ang. response, cast. respuesta, fr. réponse.

resposta immunitària
f. Conjunt de processos que, a partir del contacte de les cèl·lules del sistema immunitari amb l'element patogen, comporten l'activació cel·lular amb proliferació de limfòcits T i macròfags (resposta o immunitat cel·lular) i la creació d'anticossos (resposta o immunitat humoral). També, la manera com aquests elements actuen sobre l'antigen. Vegeu també TH1 i TH2.
ang. immune response, cast. respuesta inmunológica, fr. réponse immunitaire.

resposta lenta
f. Especialment en el marc de tractaments contra les hepatitis virals en pacients coinfectats, es diu quan s’aconsegueix una reducció significativa de la càrrega viral dels virus de l’hepatitis fins a unes de 12 setmanes d’haver-se sotmès a un tractament farmacològic.

resposta nul·la
f. Especialment en el marc de tractaments contra les hepatitis virals en pacients coinfectats, es diu de quan no s’aconsegueix una reducció significativa de la càrrega viral dels virus de l’hepatitis després de 12 setmanes d’haver-se sotmès a un tractament farmacològic.

resposta ràpida
f. Especialment en el marc de tractaments contra les hepatitis virals en pacients coinfectats, es diu quan s’aconsegueix una reducció significativa de la càrrega viral dels virus de l’hepatitis al cap de 4 setmanes d’haver-se sotmès a un tractament farmacològic.

resposta sostinguda
f. vegeu resposta virològica sostinguda

resposta virològica
f. Supressió o minva de la càrrega viral.
ang. virological response, cast. respuesta virológica, fr. réponse virale.

resposta virològica sostinguda
f. Especialment en el marc de tractaments contra les hepatitis virals, situació en què s’assoleix una càrrega viral dels virus de l’hepatits estable i perllongada per sota de 5 còpies/mm3 en plasma en pacients coinfectats amb l’HIV. L’estat de resposta viral sostinguda es considera equivalent de curació de l’hepatitis.
Sig. RVS.
ang. sustained virological response, cast. respuesta virológica sostenida, fr. réponse virale soutenue.

ressonància magnètica
f. Procediment de diagnòstic per la imatge. Aquesta tècnica permet obtenir imatges del cos, en talls tomogràfics, en les tres dimensions de l'espai.
ang. magnetic resonance image (MRI), cast. resonancia magnética, fr. résonance magnétique.

retinitis
(de retina i -itis) f. Inflamació de la retina, associada normalment a l'afecció de la coroide i el nervi òptic. En persones VIH+ cal fer periòdicament controls de fons d'ull per prevenir l'aparició de retinitis per CMV.
ang. retinitis, cast. retinitis, fr. rétinite.

retractar
v. tr. Tornar a a aplicar un tractament contra el virus de l’hepatitis C, quan els resultats assolits anteriorment no han estat òptims.

retrotranscripció
f. En el cicle vital del VIH, procés en què l'ARN viral passa a ADN. També se'n diu transcripció inversa. Vegeu transcripció inversa.

Retrovir
f. Nom comercial de l’iInhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg nucleòsids, zidovudina. Es presenta en comprimits de 300 mg.
Vegeu també zidovudina.
ang. Retrovir, cast. Retrovir, fr. Retrovir.

retrovirologia
f. Branca de la microbiologia que estudia els retrovirus o virus d'ARN que en el seu procés de multiplicació converteixen el seu ARN en ADN, com és el cas del VIH.
ang. retrovirology, cast. retrovirología, fr. rétrovirologie.

retrovirus
m. Tipus de virus ARN que es caracteritza per transcriure el seu ARN en ADN. Aquest pas enrere característic, que fa l'HIV, es produeix gràcies a l'enzim transcriptasa inversa, i dóna lloc a la forma prefixada retro- indicativa d'aquest procés.
ang. retrovirus, cast. retrovirus, fr. rétrovirus.

rev
f. Proteïna produïda pel VIH a l'interior de les cèl·lules infectades. La rev ajuda a transportar seqüències de l'ARN viral (ARN missatger) fora del nucli cel·lular i cap al citoplasma per a la constitució de noves partícules virals.
ang. rev, cast. rev, fr. rev.

Reyataz
m. Nom comercial de l’atazanavir, medicament antiretroviral inhibidor de la proteasa. Es presenta en càpsules de 150 mg. I s’administra habitualment en una posologia d’1 càpsula 2 cops al dia.
Vegeu també atazanavir.
ang. atazanavir, cast. atazanavir, fr. atazanavir.

ribavirina
f. Medicament antiviral enfront de virus de tipus ARN i ADN, i que entre d'altres s'utilitza en el tractament de l'hepatitis C, sovint conjuntament amb l'interferó. La seva abreviatura comuna és RBV.
ang. ribavirine, cast. ribavirina, fr. ribavirine.

rifabutina
m. Medicament antibiòtic que s'administra per via oral per al tractament i profilaxi del MAC, i també com a antituberculós.
ang. rifabutin, cast. rifabutina, fr. rifabutine.

rilpivirina
m. designació en fase d’experimentació de l’inhibidor de la transcriptasa inversa, no anàleg de nucleòsid. Es presenta en forma de comprimit i la seva posologia és d’una ingesta al dia, en el decurs d’un àpat. Actualment (agost 2008) és en fase d’experimetnació.
ang. rilpivirine , cast. rilpivirina , fr. rilpivirine.

rito
m. Nom col·loquial amb què és anomenat també el medicament ritonavir. Vegeu ritonavir.

ritonavir
m. Inhibidor de la proteasa, comercilitzat amb el nom de Norvir. Es presenta en càpsules de 100 mg. I s’administra habitualment en una posologia de 6 càpsules 2 cops al dia. També sol administra-se en combinació d’altres fàrmacs ART com l’atazanavir, el fosamprenavir, el saquinavir o el lopinavir (vegeu Kaletra). La seva abreviatura comuna és RTV.
ang. ritonavir, cast. ritonavir, fr. ritonavir.

RNA-HIV
Sigla de l'anglès RiboNucleic Acid of HIV, equivalent a ARN viral, que, expressada en nombre de còpies d'RNA-VIH equival a càrrega viral. Vegeu càrrega viral.
ang. RNA-HIV, cast. RNA-HIV.

ronyó
m. Òrgan la funció del qual és formar l'orina com a mecanisme d'eliminació de les deixalles derivades del metabolisme ja que filtra la sang. És un dels òrgans que es pot veure més afectats per la infecció pel VIH, com també patir conseqüències dels efectes col·laterals de la medicació ART amb la formació de pedres. Un dels indicadors del seu funcionament són els nivells de creatinina a la sang.
ang. kidney, cast. riñón, fr. rein.

RT
Sigla de l'anglès Reverse Transcriptase, equivalent transcriptasa inversa. Vegeu transcriptasa inversa.

RTV
Abreviatura comuna de ritonavir. Vegeu ritonavir.
ang. RTV, cast. RTV, fr. RTV.