Q q

QD
Sigla corresponent a la locució llatina quaque die, que en una prescripció mèdica significa un cop al dia, cada dia, relativa especialment a les preses de medicaments.
ang. QD, cast. QD, fr. une fois par jour.

QH
Sigla corresponent a la locució llatina quaque hora, que en una prescripció mèdica significa cada hora, relativa especialment a les preses de medicaments.
ang. QH, cast. QH, fr. une fois chaque heure.

QID
Sigla corresponent a la locució llatina quater in die, que en una prescripció mèdica significa quatre cops al dia, relativa especialment a les preses de medicaments.
ang. QID, cast. QID, fr. quatre fois par jour.

qualitat de vida
f. situació en la qual una persona sotmesa a tractamet ARV i/o tractament contra l’hepatits, aquesta presenta uns paràmetres de comportament accceptables des del punt de vista psicològic i fisiològic per a una autonomia personal, capacitat d’acció, vitalitat, confiança, etc.

quilitis angular
f. Afecció epidèrmica produïda als angles de la boca. Boquera. Vegeu boquera.
ang. perleche, cast. quilitis angular, fr. perlèche.

quimio
f. Forma col·loquial i abreujada de referir-se a la quimioteràpia. Vegeu quimioteràpia.

quimiocina
f. Nom genèric de les citocina que té com a missió atraure els leucòcits als punts en què es produeix la infecció. Aquesta funció es produeix gràcies als receptors de la membrana dels leucòcits. N'hi ha de dos tipus: les alpha-quimiocines (CXC) i les beta-quimiocines (CC).
ang. chemokine, cast. quimioquina, fr. chimiocine.

quimioteràpia
f. Nom genèric de qualsevol tractament per agents químics destinat a impedir la reproducció de cèl·lules canceroses. Col·loquialment també se'n sol dir de forma abreujada quimio.
ang. chemotherapy, cast. quimioterapia, fr. chimiothérapie.

quiromassatge
m. Massatge efectuat amb les mans segons els principis de la quiropràxia o quiropràctica. Vegeu quiropràxia o quiropràctica.

quiropràctica
f. Mètode terapèutic, propi de la medicina complementària, basat en la manipulació o pressió damunt diverses parts del cos, principalment les vèrtebres, per incidir en la millora de disfuncions de tipus respiratori o cardiovascular, i l'alleujament de dolors toràcics, abdominals o vertebrals.
ang. chiropractic, cast. quiropraxis, fr. chiropractie, chiropraxie.

quiropràctic -a
m. i f. Persona versada en la quiropràctica o que la practica.
ang. chiropractor, cast. quiropráctico, fr. chiropracteur.

quiropràxia
f. Vegeu quiropràctica.

quocient CD4/CD8
m. Relació entre el nombre de CD4 i CD8 a la sang, que determina el grau d'alteració del sistema immunitari, atès que per una davallada del nombre de CD4 sol produir-se un augment de CD8. En persones no infectades pel VIH, en una situació equilibrada, aquesta relació s'aproxima a 1.
ang. CD4/CD8 ratio, cast. cociente T4/T8, fr. quocient T4/T8.

quocient d'inhibició
m. Capacitat d'un fàrmac per actuar sobre un virus, d'inhibir-ne la replicació. Relació que s'estableix entre la càrrega mínina (Cmín.) i la concentració inhibitòria (IC).
ang. inhibition quocient, IQ, cast. cociente de inhibición.