O o

OCAT
Acrònim d'Organització Catalana per als Trasplantaments, organisme autònom del la Generalitat de Catalunya coordinador de la disponibilitat d'òrgans trasplantables entres els diferents hospitals habilitats per a aquests tipus d'intervencions i de les llistes de pacients en espera. També és impulsor de la recerca en matèria de trasplantaments d'òrgans i teixits a Catalunya.

ocular
adj. Relatiu o pertanyent a l'ull.
ang. ocular, cast. ocular, fr. oculaire.

oftalmòleg -loga
m. i f. Metge especialista en oftalmologia, en l'estudi i tractament de les afeccions de l'ull.
ang. ophtalmologist, cast. oftalmólogo, fr. ophtalmologiste.

oligoelement
m. Element químic present en ínfimes quantitats en l'organisme (menys de l'1% de la massa corporal), però indispensable per al seu bon funcionament i metabolisme. Els oligoelements s'adquireixen per la ingesta d'aliments ja que el cos no els sintetitza. En persones amb sida desenvoluopada, o en tractament ART es poden produir mancances importants d'alguns oligoelements, per ex. del potassi o del ferro, que cal compensar. Els principals oligoelements són el bor, el clor, el cobalt, el coure, el crom, el fluor, el ferro, el iode, el magnesi, el seleni, el níquel, el potassi, el zinc, etc.
ang. trace element, cast. oligoelemento, fr. oligoélément.

OMS
Acrònim d'Organització Mundial de la Salut. Organisme internacional dependent de les Nacions Unides.
ang. WHO (World Health Organization), cast. OMS, fr. OMS.

OND
f. Acrònim d'Oficina per a la No Discriminació. Organisme dependent de l'ajuntament de Barcelona per donar suport a casos denunciables, i a les persones que pateixen una situació de discriminació, com els que es poden derivar del fet de ser VIH+.

ONG
f. Sigla d'organització no governamental. Les associacions de lluita contra la sida són organitzacions sense afany de lucre i de tipus no governamental.
ang. NGO, cast. ONG, fr. ONG.

ONT
Acrònim d'Organización Nacional de Transplantes, organisme oficial autònom que actua en tot el territori espanyol com a coordinador de la disponibilitat d'òrgans entre els diferents hospitals i les llistes de pacients en espera, com també com a establidor del consens mèdic per a cada tipus de trasplantaments (criteris d'inclusió i exclusió, protocols, etc.).

ONUSIDA
n. propi m. Organisme internacional dependent de l'ONU, encarregat d'estudiar l'impacte i les causes i mesures a prendre en relació a la sida arreu del món. També es sol emprar la sigla anglesa UNAIDS.
ang. UNAIDS, cast. ONUSIDA, fr. ONUSIDA.

opció terapèutica
f. Cadascuna de les possibilitats de teràpia antiretoviral basada en un fàrmac o combinació de fàrmacs (teràpia combinada), als quals hom pot recórrer per mantenir la supressió viral del VIH en plasma, i davant la qual el virus es mostra sensible i no ha creat resistències.
ang. therapeutic option, drug option, cast. opción terapéutica, fr. option therapeutique.

optimitzar
v. tr. Disssenyar o establir una combinació bàsica de tractament antiretroviral, i del seu dosatge, a partir dels fàrmacs administrats anteriorment a una persona i a aprtir d’un estudis de resistències del VIH, per tal de buscar bona supressió viral en plasma.
ang. , cast. optimizar, fr.

oral
adj. Relatiu o pertanyent a la boca. Medicament per via oral.
ang. oral, cast. oral, fr. oral.

orientació sexual
f. Atracció o desig afectiu i sexual d’una persona envers una altra que, al costat del gènere o el rol sexual, constiueix un dels elements bàsics de la identitat d’una persona o personalitat. L'orientació sexual pot ser de tipus homosexual, heterosexual o bisexual. L'orientació sexual no representa per simateix cap major disposició d’exposar-se al VIH.
cast. orientación sexual, fr. orientation sexuelle.

orofecal
adj. Dit de la via de transmissió en què es produeix un contacte directe de la boca amb la zona anal, o amb defecacions, de manera que es ot produir una infecció de transmissió sexual, i, especialment, una transmissió de virus de l’hepatitis A o B.
cast. orofecal, fr. orofécal.

orogenital
adj. Dit de la via de transmissió en què es produeix un contacte directe de la boca amb alguna zona genital, com és el cas de la fel·lació o el cunnilingus, que es pot produir una infecció de transmissió sexual, especialment, l’hepatitis B.
cast. orogenital, fr. orogénital.

osteoporosi
f. Malaltia que afecta els ossos, que es caracteritza per una pèrdua de la massa òssia cosa que indueix a una fragilitat i risc de fractures. Actualment és un dels efectes col·laterals que s'esdevenen com a conseqüència d'un perllongat tractament antiretrovial sense que se'n puguin precisar les causes o agents concrets.
ang. osteoporosis, cast. osteoporosis, fr. ostéoporose.

OT
Sigla corresponent a la locució anglesa On Treatment. Vegeu tractament (en tractament).

oxidació
f. Procés químic pel qual un element exposat a l'oxigen és transformat, o metabolitzat per generar energia. En l'oxidació es produeix una pèrdua d'electrons que són guanyats per un altre element anomenat oxidant. La presència d'electrons lliures i altres oxidants poden malmetre algunes parts de la cèl·lula (per ex. la membrana) i interferir en el bon funcionament dels seus sistemes reguladors.
ang. oxidation, cast. oxidación, fr. oxydation.