N n

nadir
m. Valor vall o mínim enregistrat de recompte de CD4. Punt més baix de la corba evolutiva del nombre de CD4, en la història clínica d’una persona HVI+.
ang. nadir, cast. nadir, fr. nadir.

naïf -iva
m. i f. Persona infectada pel VIH que encara no ha iniciat cap tractament antiviral. Pacient naïf.
ang. naive, cast. naif, fr. naïf.

NAM
Sigles corresponent a l’expressió anglesa nucleoside-associated resistance mutation. Tipus de mutació del VIH que comporta una resistència als fàrmacs antiretrovirals de tipus nucleòsid.

nef
m. Proteïna reguladora del VIH si bé se'n deconeix exactament la funció. L'HIV sense nef té menys capacitat infecciosa.
ang. nef, cast. nef, fr. nef.

nefrític -a
adj. Relatiu o pertanyent al ronyó, o a una patologia que afecti el ronyó. També se'n pot dir renal.
ang. nephritic, cast. nefrítico, fr. néphrétique.

nefritis
f. Malaltia dels ronyons caracteritzada per la seva inflamació i dolor.
ang. nephritis, cast. nefritis, fr. néphrite.

nefrolitiasi
f. Litiasi renal. Vegeu litiasi i litiasi renal.
cast. nefrolitiasis, fr. lithiase rénale.

nefropatia
f. Nom genèric amb què hom denomina les afeccions renals. En persones VIH+ la nefrotapia pot resultar coma efecte secundari d’algun dels tractaments antiretrovirals. En aquest sentit cal fer un seguiment dels índexs de creatinina.
ang. nephropathy, cast. nefropatía, fr. néphropathie.

nefrotoxicitat
f. toxicitat que es produir en els ronyons. Vegeu toxicitat renal.
cast. nefrotoxicidad, fr. .

negativització
f. Seroconversió consistent a passar de seroestat positiu a negatiu pel que fa a la presència en sang dels antígens o anticossos generats enfront la presència dels virus de les hepatitis. Igualment pel que fa l’HIV si bé en aquest cas la negativització no comporta erradicació del virus ni curació ja que pot romandre en estat de latència en altres reservoris del cos.
cast. negativización, fr. négativisation.

negativitzar
v. tr. Procés en el qual el sistema immunològic suprimeix o manté en nivells indetectables i permanents en sang els virus de les hepatitis, de manera que a la sang no se’n detecten antígens ni anticossos amb les proves diagnòstiques. També es pot donar en el cas del VIH. Fins a hores d'ara només s'han donat alguns casos puntuals de negativització del VIH en infants.

nelfinavir
m. medicament inhibidor de la proteasa. Es comercialitzat amb el nom de Viracept. Es presenta en pastilles de 250 mg. I la seva posologia habitual és de 3 comprimits 3 cops al dia, o bé de 5 comprimits 2 cops al dia.. Cal prendre’l amb els àpats. La seva abreviatura comuna és NFV.
ang. nelfinavir, cast. nelfinavir, fr. nelfinavir.

neoplàsia
f. Formació anormal d'un nou teixit de tipus tumoral, benigne o maligne, que s'anomena neoplasma.
ang. neoplasia, cast. neoplasia, fr, néoplasme.

nervi
m. Cadascuna de les estructures en forma de cordó, blanquinós i generalment cilíndric, que posen en relació els centres nerviosos o ganglis perifèrics amb les diferents parts del cos, de manera que transmet els impulsos elèctrics o sensacions.
ang. nerve, cast. nervio, fr. nerf.

neuràlgia
f. Dolor que afecta un o més nervis sensitius perifèrics (distals).
ang. neuralgia, cast. neuralgia, fr. névralgie.

neurologia
f. Branca de la medicina que s'ocupa de l'anatomia, de la fisiologia i de les patologies que afecten el sistema nerviós.
ang. neurology, cast. neurología, fr. neurologie.

neurològic -a
adj. Relacionat o pertanyent a la neurologia, a les neurones, al sistema nerviós.
ang. neurologic, cast. neurológico, fr. neurologique.

neurona
f. Cèl·lula pròpia del teixit nerviós, que actua en la transmissió de senyals elèctrics des del cervell per mitjà del teixit nerviós.
ang. neuron, cast. neurona, fr. neurone.

neuropatia
f. Denominació genèrica amb què hom es refereix a les malalties que afecten el sistema nerviós.
ang. neuropathy, cast. neuropatía, fr. neuropathie.

neuropatia perifèrica
f. Alteració degenerativa dels nervis perifèrics. Pot ser deguda l mateix virus de la sida com resultar d’un efectecte col·lateral d’algun fàrmac (d4t, ddI, ddC, isoniazida) tot provocant símptomes de pèrdua sensitiva, aprestèsies o dolor. També se'n diu polineuropatia. Vegeu polineuropatia.
ang. peripheral neuropathy, cast. neuropatía periférica, fr. neuropathie periphérique.

neutròfil
m. Leucòcit que presenta granulacions citoplasmàtiques. Representen entre el 40 i el 75% dels leucòcits circulants, tenen una vida mitjana de 9 a 13 dies, i es caracteritzen per la lobulació del nucli. Actua especialment davant les infeccions bacterianes.
ang. neutrophil, cast. neutrófilo, fr. neutrophile.

neutropènia
f. Deficiència o mancança de cèl·lules neutròfiles. Atès que els leucòcits també són considerats un tipus de neutròfils, de la neutropènia també se'n pot dir leucopènia.
ang. neutropenia, cast. neutropenia, fr. neutropénie.

nevirapina
f. Medicament inhibidor de la transcriptasa inversa no anàleg de nucleòsid. Es comercialitza amb el nom de Viramune. Es presenta en pastilles de 200 mg. i la seva posologia habitual és d’un comprimit 1 cop al dia (en l’inici del tractament), o 2 cops al dia (posteriorment). La seva abreviatura comuna és NVP.
ang. nevirapina, cast. nevirapina, fr. névirapine.

NFV
m. Abreviatura comuna de l’inhibidor de la proteasa nelfinavir.
Vegeu nelfinavir.
ang. NFV, cast. NFV, fr. NFV.

nivell de detecció
m. Nivell a partir del qual el major nombre de presència d'HIV a la sang fa que aquest sigui detectable amb els mètodes de càrrega viral. Segons els mètodes emprats el nivell de detecció varia en el nombre de còpies d'HIV per m3 de sang, que pot ser de 200, 100, 80, 50, com a més estàndars, però que pot arribar fins a 5 còpies per m3 amb tècniques ultrasensibles.
ang. limit of quantification, limit of detection, cast. nivel de detección, fr. seuil de détection.

nivell hemàtic
m. Grau de presència o concentració d'una substància a la sang, especialment quan ens referim a un medicament ART. Vegeu també Cmàx., Cmín. i AUC.
ang. plasma concentration, concentration drug, cast. nivel plasmático, fr. concentration plasmatique.

nivell plasmàtic
m. Vegeu nivell hemàtic.

NK
f. Sigla de l'anglès Natural Killer. Cèl·lula assassina natural. Quan té receptor T es tracta d'un limfòcit T NK. Veugeu també cèl·lula NK.
ang. NK, cast. NK, fr. céllule tueuse, NK.

NNRTI
m. Sigla de l'anglès Non Nucleosid Reverse Transcripase Inhibitor. Vegeu no nucleòsid.
ang. NNRTI, cast. ITINN, fr. INNTI.

no complidor
m. i f. Persona afectada pel VIH que no manté una bona adhesió al tractament, o que no és capaç de seguir-lo acuradament tal com se li ha prescrit.
ang. noncompliant, cast. No cumplidor; fr. non-compliant.

no nucleòsid
m. Tipus de medicament antiretroviral que actua com a inhibidor de la transcripció inversa amb intervenció sobre les estructures no nucleòsides de l'ARN viral i evitar-ne la transcripció en ADN.
ang. non nucleosid inhibator, cast. no nucleósido, fr. non nucléoside.

no progressor –a a llarg termini
m. i f. Persona afectada pel VIH que sense haver seguit cap tractament antiretroviral mante estables el seu nombre de CD4 i de càrrega viral a llarg termini d’anys i, doncs, sense progressar a sida.
ang. long-term non-progressor; no progresor a largo plazo; fr. non-progresseur à long terme.

noncompliant
m. i f. terme anglès usat sovint col·loquialment i en literatura mèdica per fererir-se a la persona nocomplidora en un tractament ARV.
Vegeu no complidor.

Norvir
m. Nom comercial amb què és produït i distribuït l'inhibidor de la proteasa ritonavir. La seva abreviatura comuna és RTV.
Vegeu també ritonavir.
ang. Norvir, cast. Norvir, fr. Norvir.

NRTI
m. Sigla de l'anglès Nucleosid Reverse Transcripase Inhibitor. Vegeu nucleòsid.
ang. NRTI, cast. ITIN, fr. NRTI.

nucleocàpsida
f. Part interior del core, o nucli del VIH.
ang. nucleocapsid, cast. nucleocápside, fr. nucléocapside.

nucleòsid
m. Tipus de medicament antiretroviral que actua com a inhibidor de la transcripció inversa amb la intervenció sobre les estructures nucleòsides de l'ARN viral i evitar-ne la conversió en ADN.
ang. nucleoside, cast. nucleósido, fr. nucléoside.

nucleòsid
m. Estructura molecular composta per una pentosa (o 'sucre', ribosa en cas de l'ARD o desoxiribosa en el de l'ADN) i una base purínica. Aquestes unitats moleculars constitueixen blocs d'ARN o d'ADN. Amb l'addició d'un grup fosfat a la seva estructura passen a ser nucleòtids.
ang. nucleoside, cast. nucleósido, fr. nucléoside.

nucleòtid
m. Estructura molecular composta per un nucleòsid amb l'addició d'un grup fosfat.
ang. nucleotide, cast. nucleótido, fr. nucléotide.

nucleòtid
m. Tipus de medicament antiretroviral que actua com a inhibidor de la transcripció inversa amb intervenció sobre els nucleòtids de l'ARN viral i evitar-ne la conversió en ADN.
ang. nucleotide, cast. nucleótido, fr. nucléotide.

NVP
Abreviatura comuna de nevirapina. Vegeu nevirapina.
ang. NVP, cast. NVP, fr. NVP.