medicaments ART

abacavir
m. Inhibidor de la transcriptasa inversa, de la família dels anàlegs nucleòsids, que s'utilitza com a medicament antiretroviral. Es comercialitza amb el nom de Ziagen. Es presenta en pstilles o comprimits de 33 mg. i s’administra amb una posologia habitualment de d’1 comprimit dos cops al dia. També es presenta en combinació amb altres ART com la lamivudina o la zidovudina, com a component d’un altre fàrmac. L’abacavir pot presentar en algunes persones reaccions d’hipersensibilitat com a efecte advers.
Vegeu també Trizivir i Kivexa.
La seva abreviatura comuna és ABV.
ang. abacavir, cast. abacavir, fr. abacavir.

ABT-378/r
m. Nom en fase experimental del medicament inhibidor de la proteasa compost de lopinavir, més una petita dosi de ritonavir. Actualment ja és comercialitzat amb el nom de Kaletra.
ang. ABT-378/r, cast. ABT-378/r, fr. ABT-378/r.

Agenerase
m. Nom comercial amb què és distribuït l'inhibidor de la proteasa amprenavir. La seva abreviatura comuna és APV.
ang. Agenerase, cast. Agenerase, fr. Agénérase.

amprenavir
m. Inhibidor de la proteasa, comercialitzat amb el nom d'Agenerase. Es presenta en càpsules de 150 mg. I s’administra habitualment en una posologia de 8 càpsules 2 cops al dia. La seva abreviatura comuna és APV.
ang. amprenavir, cast. amprenavir, fr. amprénavir.

Aptivus
m. Nom comercial del medicament antiretroviral inhibidor de la proteasa tipranavir. Es presenta en càpsules de 250 mg. La seva abreviatura comuna és TPV.
ang. Aptivus, cast. Aptivus, fr. Aptivus.

atazanavir
m. Medicament antiretroviral inhibidor de la proteasa. En fase experimental és conegut com a BMS-232632, comercialitzat amb el nom de Reyataz. Es presenta en càpsules de 150 mg. I s’administra habitualment en una posologia de’1 càpsula 2 cops al dia. Sembla especialment indicat per a persones amb alts índexs de greixos a la sang.
ang. atazanavir, cast. atazanavir, fr. atazanavir.

AZT
m. Abreviatura comuna de la zidovudina. Vegeu zidovudina.
ang. AZT, cast. AZT, fr. AZT.

bevirimat
m. Medicament antiretroviral de la nova família dels inhibidor de maduració, que actua en la inhibició del cicle de replicació del VIH, de manera que n’impedeix l’articulació dels fragments virals per a constituir un nou virió. La seva designació en fase experimentral és PA-457).
ang. bevirimat, cast. bevirimat, fr. .

BMS-232632
m. Designació tinguda en fase experimental per al medicament antiretroviral inhibidor de la proteasa atazanavir, que actualment és comercialitzat amb el nom Reyataz.
ang. atazanavir, cast. atazanavir, fr. atazanavir.

Celsentri
m. nom comercial que es dona alnostre país al medicament antiretrovrial inhibidor d’entrada del VIH, que bloqueja el coreceptor CCR5, maraviroc. En altres països el nom de marca es Selzentry. Es presenta en comprimits de 150 mg. i 300 mg. La designació en fase d’experimentació és UK-427.857.
ang. Celsentri, cast. Celsentri, fr. Celsentri.

Combivir
m. Nom comercial del compost farmacèutic que presenta en una mateixa pastilla 300 mg de zidovudina (AZT) i 150 mg. de lamivudina (3TC), tots dos de la família dels anàlegs nucleòsids. La seva posologia més habitual és d’un comprimit dos cops al dia.
Vegeu també lamivudina i zidovudina.
ang. Combivir, cast. Combivir, fr. Combivir.

Crixivan
m. Nom comercial de l’inhibidor de la proteasa, indinavir. La seva abreviatura comuna és IDV.
ang. Crixivan, cast. Crixiván, fr. Crixivan.

d4T
m. Abreviatura comuna de l'estavudina. Vegeu estavudina.
ang. d4T, cast. d4T, fr. d4T.

darunavir
m. Medicament inhibidor de la proteasa. Es comercialitza amb el nom de Prezista. Es presenta en comprimits de 300 mg. i la posologia recomanada és 2 pastilles 2 cops al dia. La designació en fase d’experimentació és TMC114. La seva abreviatura comuna és DRV.
ang. darunavir, cast. darunavir, fr. darunavir.

ddC
m. Abreviatura comuna de la zalcitabina. Medicament actualemtn en desús. Vegeu zalcitabina.
ang. ddC, cast. ddC, fr. ddC.

ddI
m. Abreviatura comuna de la didanosina. Vegeu didanosina.
ang. ddI, cast. ddI, fr. ddI.

delavirdina
f. Medicament inhibidor de la transcriptasa inversa, no anàleg de nucleòsid. Es comercialitza amb el nom de Rescriptor. Actualemnt és poc utilitzat ateses les interaccions que té amb alguns inhibidors de la proteasa, dels quals provoca minves de concentració plasmàtica. La seva abreviatura comuna és DLV.
ang. delavirdina, cast. delavirdina, fr. delavirdine.

didanosina
f. Medicament inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg de nucleòsids. Es comercialitza amb el nom de Videx. Espresenta en càpsules de 250 mg. O de 400 mg. segons el pes del pacient a qui s’ha d’administrar (més o mensy de 60 Kg.). La seva posologia habitual és d’una càpsula al dia. I cal prendre’l amb l’estómac buit. La seva abreviatura comuna és ddI.
ang. didanosine, cast. didanosina, fr. didanosine.

DOTC

m. Medicament antiretroviral inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg nucleòsid, actualment en experimentació.
ang. dOTC, cast. DOTC.

efavirenz
m. Medicament inhibidor de la transcriptasa inversa, no anàleg de nucleòsid. Es comercialitza amb els noms de Sustiva o de Stocrin, segons els països. Es presenta en pastilles de 600 mg. i la seva posologia habitual és d’un comprimit al dia, recomanablement al vesrpe o abans de dormir. La seva abreviatura comuna és EFV.
ang. efavirenz, cast. efavirenz, fr. éfavirenz.

emtricitabina
f. medicament inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg de nucleòsid. Es comercialitzat amb el nom d’Emtriva. Es presenta en càpsules de 200 mg. I la seva posologia habitual és d’una càpsula al dia. També es presenta com component d’una altra fàrmac (Truvada) en combinació amb tenofovir disoproxil fumarat. La seva abreviatura comuna és FTC.
ang. emtricitabine; cast. emtricitabina; fr. emtricitabine.

Emtriva
f. Nom comercial del medicament inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg de nucleòsid, emtricitabina. La seva abreviatura comuna és FTC.
ang. Emtriva; cast. Emtriva; fr. Emtriva.

enfuvirtida
m. Medicament que actua com inhibidor d’entrada o de la fusió del VIH amb la membrana cel·lular del CD4. Es comercialitza amb el nom de Fuzeon. Es presenta en injectable i s’administra per via subcutània dos cops al dia. Generalment és més conegut com a T-20 que n’era el nom en experimentació. La seva abreviatura comuna és ENF.
ang. enfuvirtida, cast. enfuvirtida, fr. enfuvirtida.

Epivir
m. Nom comercial de l’inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg de nucleòsid lamivudina, més generalment com a 3TC, que és la seva abreviuatura comuna.
ang. Epivir, cast. Epivir, fr. Épivir.

Epzicom
m. acrònim de les amrques Epivir i Ziagen combinats. Nom comercial als EUA del fàrmac compost d’abacavir i lamivudina, que a Europa es comercialitza amb el nom de Kivexa.
Vegeu Kivexa.

estavudina
f. Medicament inhibidor de la transcriptasa inversa, anàlegs de nucleòsid, que s'utilitza com a medicament antiretroviral. Es comercialitza amb el nom de Zerit. Es presenta en càpsules de 30 o 40 mg. Segons el pes del pacient a tracar (de més o menys de 60 Kg.). La seva psoologia habitual és d’una càpsula dos cops al dia. Generalment és més conegut com a d4T, que és la seva abreviatura comuna. Cal prende’l amb l’estómac buit o havent menjat lleugerament.
ang. stavudine, cast. estavudina, fr. stavudine.

etravirina
f. Medicament inhibidor de la transcriptasa inversa, no anàleg de nucleòsid. Comunament conegut encara amb el nom de fase d’experimentació TMC125. Es presenta en comprimits de 100 mg. i se’n recomana una posologia d’un comprimit dos cops al dia.
ang. etravirine, cast. etravirina, fr. etravirine.

Fortovase
m. Nom comercial del l’inhibidor de la proteasa saquinavir en la seva formulació de càpsules toves (de major absorció que les càpsules de la primera formulació de saquinavir). La seva abreviatura comuna és SQV.
Vegeu també saquinavir.
ang. Fortovase, cast. Fortovase, fr. Fortovase.

fosamprenavir
m. Medicament inhibidor de la proteasa. Es comercialitzat amb el nom de Telzir, si bé en altres països també té la marca Lexiva. Es presenta en forma de comprimits de 700 mg. La posologia habtual és d’un comprimit dos cops al dia. La seva abreviatura comuna és FPV.
ang. fosamprenavir, cast. fosamprenavir, fr. fosampénavir.

Fuzeon
m. Nom comercial de l’enfuvirtida, medicament que actua com inhibidor d’entrada o de la fusió del VIH amb la membrana cel·lular del CD4. Generalment és més conegut com a a T-20 que n’és també l’abreviatura comuna.
ang. Fuzeon, cast. Fuzeon, fr. Fuzéon.

hidroxiurea
f. Medicament anticancerigen que s'empra també com a potenciador d'altres medicament antiretrovirals. Es comercialitza amb el nom d'Hydrea. La seva abreviatura comuna és HU.
ang. hydroxyurea, cast. hidroxiurea, fr. hydroxyurée.

Hivid
m. Nom amb què era comercialitzada la zalcitabina, i actualment en desús. La seva abreviatura comuna és ddC.
ang. Hivid, cast. Hivid, fr. Hivid.

indinavir
m. Medicament inhibidor de la proteasa, un dels enzims necessaris per al procés de replicació del VIH, que s'utilitza com a fàrmac antiretroviral. Es comercialitza amb el nom de Crixivan. Es presenta en càpsules de 400 mg. I lka seva posologia habitual és de 2 càpsules cada 8 hores (6 càpsules per dia). Cal prendre’l amb l’estómac buit, una hora abans de menjar o dues hores després. La seva abreviatura comuna és IDV.
ang. indinavir, cast. indinavir, fr. indinavir.

Intelence
m. nom de marca amb què es comercialitza l’inhibidor de la transcriptasa inversa, no anàleg de nucleòsid, etravirina.
Ang. Isentress, cast. Isentress, fr. Isentress.

interleucina
f. Glicoproteïna secretada pels limfòcits que activa la reacció immunitària. Nom genèric que es dóna a certes citocines, entre les quals la majoria de limfocines, llevat dels interferons i d'alguns factors de creixement.
ang. interleukina, cast. interleucina, fr. interleukine.

interleucina-2

f. Limfocina secretada pels limfòcits T activats. Determina la proliferació dels mateixos limfòcits. També se la coneix com a factor de creixement dels limfòcits T. Sintetitzada, s'empra també com a immunomodulador, per a estimular la proliferació de CD4 i CD8. La seva abreviatura comuna és IL-2. Vegeu també IL-2.
ang. interleukin-2, cast. interleucina-2, fr. interleukine-2.

Invirase
m. Nom comercial amb què és produït l'inhibidor de la proteasa saquinavir, en la seva primera formulació de càpsules dures. Es presenta en càpsules de 200 mg. La seva abreviatura comuna és SQV.
Vegeu també saquinavir.
ang. Invirase, cast. Invirase, fr. Invirase.

Isentress
m. nom de mrca amb què es comercialitza l’inhibidor de la integrasa raltegravir, també comunament conegut amb el nom de fase d’experimentació MK-0518.
Ang. Isentress, cast. Isentress, fr. Isentress.

Kaletra
m. Nom comercial del compost en què es presenta el lopnavir combinat amb ritonavir en una mateixa càpsula. Tots dos medicaments són inhibidors de la proteasa.
Vegeu també lopinavir, i ritonavir.
ang. Kaletra, cast. Kaletra, fr. Kalétra.

Kivexa
m. nom comercial del fàrmac que combina abacavir sulfat (600 mg.) i lamivudina (300 mg.), tots dos inhibidors de la transcripsa inversa, anàlegs de nucleòsids. Es presenta en pastilles, i la seva posologiahabitual és d’un comprimit al dia. La presència d’abacavir com a component pot presentar en algunes persones reaccions d’hipersensibilitat com a efecte advers.
Vegeu també abacavir, i lamivudina.
ang. Kivexa; cast. Kivexa, fr. Kivexa.

lamivudina
f. Medicament inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg de nucleòsid. Es comercialitza amb el nom d’Epivir. Es presenta en pastilles de 300 mg. i la seva posologia habitual és d’un comprimit un cop al dia. Generalment és més conegut com a 3TC, que és la seva abreviuatura comuna. També s'utlitza en combinació amb altres medicaments com l’abacavir i la zidovudina. També és un medicament actiu con el virus de l'hepatitis B.
Vegeu també Combivir i Kivexa.
ang. lamivudina, cast. lamivudina, fr. lamivudine

Lexiva
m. Nom comercial de l’inhibidor de la proteasa fosamprenavir, que en el nostre país és registrat com a Telzir. Lexiva i Telzir són, doncs, noms comercials d’un mateix medicament.
ang. Lexiva, cast. Lexiva, fr. Lexiva.

lodenosina
f. Inhibidor de la transcriptasa inversa nucleòsid, actualment en experimentació.
ang. lodenosina, cast. lodenosina, fr. lodenosine.

lopinavir
m. Inhibidor de la proteasa que constitueix la base del medicament comercialitzat amb el nom de Kaletra, en què es presenta combinat en una mateixa càpsula amb ritonavir. Es presenta en càpsules amb 133’3 mg. De lopinavir combinat amb 33’3 mg de ritonavir, i s’administra en una posologia de 2 o 3 càpsules dos cops al dia.
ang. lopinavir; cast. lopinavir; fr. lopinavir.

maraviroc
m. Medicament antiretrovrial inhibidor d’entrada del VIH, que bloqueja el coreceptor CCR5. Es comercialitza amb els noms de Celsentri o Selzentry. Es presenta en comprimits de 150 mg. i 300 mg. La designació en fase d’experimentació és UK-427.857.
ang. maraviroc, cast. maraviroc, fr. maraviroc.

MK-0518

m. nom en fase experimental del medicament inhibidor de la integrasa raltegravir. Es comercialitza amb el nom Isentress.
ang. MK-0518, cast. MK-0518, fr. MK-0518.

nelfinavir
m. medicament inhibidor de la proteasa. Es comercialitzat amb el nom de Viracept. Es presenta en pastilles de 250 mg. I la seva posologia habitual és de 3 comprimits 3 cops al dia, o bé de 5 comprimits 2 cops al dia.. Cal prendre’l amb els àpats. La seva abreviatura comuna és NFV.
ang. nelfinavir, cast. nelfinavir, fr. nelfinavir.

nevirapina
f. Medicament inhibidor de la transcriptasa inversa no anàleg de nucleòsid. Es comercialitza amb el nom de Viramune. Es presenta en pastilles de 200 mg. i la seva posologia habitual és d’un comprimit 1 cop al dia (en l’inici del tractament), o 2 cops al dia (posteriorment). La seva abreviatura comuna és NVP.
ang. nevirapina, cast. nevirapina, fr. névirapine.

Norvir
m. Nom comercial amb què és produït i distribuït l'inhibidor de la proteasa ritonavir. La seva abreviatura comuna és RTV.
Vegeu també ritonavir.
ang. Norvir, cast. Norvir, fr. Norvir.

pentafusida
f. Inhibidor de la fusió, que s’administra per injectable per via subcutània i més conegut com a T-20. Vegeu T-20.
ang. pentafuside, cast. pentafusida, fr. pentafuside.

PNU-140690
m. designació genèrcia en fase d’experimetnació donada a l’inhibidor de la proteasa tipranavir.
ang. PNU-140690, cast. PNU-140690, fr. PNU-140690.

Prezista
m. Nom comercial de l’inhibidor de la proteasa darunavir. Es presenta en comprimits de 300 mg.. La seva abreviatura comuna és DRV.
ang. Prezista, cast. Prezista, fr. Prezista.

raltegravir
m. Medicament inhibidor de la integrasa. Es comercialitza amb el nom Isentress. També se’l coneix pel seu nom en experimentació MK-0518. No té encara abreviatura comuna. Es presenta en comprimits. La posologia recomanada per a adults és de 800 mg. al dia.
ang. raltegravir, cast. raltegarvir, fr. raltegravir.

Remune
m. Tipus de vacuna anti-HIV basada en HIV inactivats, de tipus terapèutic, ideada per Johnas Salk, que és considera com un immunomodulador.
ang. Remune, cast. Remune, fr. Remune.

Rescriptor
m. Nom comercial de l'inhibidor de la transcriptasa inversa, no anàleg de nucleòsid, delavirdina. La seva abreviatura comuna és DLV.
ang. Rescriptor, cast. Rescriptor, fr. Rescriptor.

Retrovir
f. Nom comercial de l’iInhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg nucleòsids, zidovudina. Es presenta en comprimits de 300 mg.
Vegeu també zidovudina.
ang. Retrovir, cast. Retrovir, fr. Retrovir.

Reyataz
m. Nom comercial de l’atazanavir, medicament antiretroviral inhibidor de la proteasa. Es presenta en càpsules de 150 mg. I s’administra habitualment en una posologia d’1 càpsula 2 cops al dia.
Vegeu també atazanavir.
ang. atazanavir, cast. atazanavir, fr. atazanavir.

ribavirina
f. Medicament antiviral enfront de virus de tipus ARN i ADN, i que entre d'altres s'utilitza en el tractament de l'hepatitis C, sovint conjuntament amb l'interferó. La seva abreviatura comuna és RBV.
ang. ribavirine, cast. ribavirina, fr. ribavirine.

ritonavir
m. Inhibidor de la proteasa, comercilitzat amb el nom de Norvir. Es presenta en càpsules de 100 mg. I s’administra habitualment en una posologia de 6 càpsules 2 cops al dia. També sol administra-se en combinació d’altres fàrmacs ART com l’atazanavir, el fosamprenavir, el saquinavir o ellopinavir (vegeu Kaletra). La seva abreviatura comuna és RTV.
ang. ritonavir, cast. ritonavir, fr. ritonavir.

saquinavir
m. Inhibidor de la proteasa presentat en dos formats: de càpsules dures de 200 mg. (nom comercial Invirase) i de càpsules toves de 200 mg. (nom comercial Fortovase). La posologia habital en càpsules dures és de 5 càpsules dos cops al dia, i en càpsules toves de de 6 càpsules dos cops al dia. En tos dos casos cal pednre’l durant els àpats o dins les dues hores següents de menjar. La seva abreviatura comuna és SQV.
ang. saquinavir, cast. saquinavir, fr. saquinavir.

Selzentry
m.nom de marca que també rep el medicament maraviroc, inhibidor d’entrada del VIH, en altres països.

Stocrin
m. nom comercial de l’efavirenz en determinats països on la marca sustiva no pot ser utilitzada. Stocrin i Sustiva són doncs dues amrcques per aun mateix medicament.
Vegeu efavirenz.
ang. Stocrin, cast. Stocrin, fr. Stocrin.

Sustiva
f. Nom comercial de l'inhibidor de la transcriptasa inversa, no anàleg de nucleòsid, efavirenz. La seva abreviatura comuna és EFV.
ang. Sustiva, cast. Sustiva, fr. Sustiva.

T-1249
f. Inhibidor de la fusió, actualment en fase 1 d'experimentació. Es mostra actiu contra l'HIV resistent a la T-20. És produït per Trimeris Inc.
ang. T-1249, cast. T-1249, fr. T-1249.

T-20
m. nom experimental i també amb què més comunament es designa l’inhibidor de la fusió enfuvirtida.
ang. T-20, cast. T-20, fr. T-20.

Telzir
m. Nom comercial de l’inhibidor de la proteasa fosamprenavir. En altres païsosel nom comercial d’aquest mateix medicament és Lexiva. Es presenta en forma de comprimits de 700 mg. La seva abreviatura comuna és FPV.
ang. Telzir, cast. Telzir, fr. Telzir.

tenofovir
m. Medicament ART, inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg de nucleòtid. Es comercialitza amb el nom de Viread. Es presenta en pastilles de 245 mg. I la seva posologia habitual és d’un comprimit al dia. Cal prendre’l conjuntametn amb un àpat. El tenofovir també és en fase experimental com a base d’un tipus de microbicida. La seva abreviatura comuna és TDF (l’abreviatura comuna referida a microbidica és PMPA)
ang. tenofovir; cast. tenofovir; fr. ténofovir.

tipranavir
m. Medicament antiretroviral inhibidor de la proteasa, . Es comercialitza amb el nom Aptivus. Es presenta en càpsules de 250 mg. i la posologia habitual és de 2 càpsules 2 copsal dia. La designació en fase d’experimetnació era PNU 140690. La seva abreviatura comuna és TPV.
ang. tipranavir, cast. tipranavir, fr. tipranavir.

3TC
m. Abreviatura comuna de la lamivudina. Vegeu lamivudina.
ang. 3TC, cast. 3TC, fr. 3TC.

Trizivir
m. Nom comercial del compost farmcèutic que combina zidovudina (300 mg.), lamivudina (150 mg) i abacavir (300 mg.). Es presenta en una mateixa pastilla, i la seva posologia habitual és la d’un comprimit dos cops al dia. En la mesura que un dels components és l’abacavir, en algunes persones es poden produir reaccions d’hipersensibilitat com a efecte advers.
Vegeu també abacavir.
ang. Trizivir, cast. Trizivir, fr. Trizivir.

Truvada
m. Nom comercial del compost farmcèutic que combina emtricitabina (200 mg.) i tenofovir disoproxil fumarat (245 mg.). Es presenta en una mateixa pastilla, i la seva posologia habitual és la d’un comprimit un cop al dia. Cal prendre’l rpeferiblement amb un àpat lleuger.
Vegeu també emtricitabina i tenofovir.
ang. Truvada; cast. Truvada; fr. Truvada.

UK-427.857
m designació en fase d’experimentació del medicament maraviroc, inhibidor d’entrada del VIH.
ang. UK-427.857, cast. UK-427.857, fr. UK-427.857.

Videx
m. Nom comercial de la didanosina. La seva abreviatura comuna és ddI.
ang. Videx, cast. Videx, fr. Videx.

Viracept
m. Nom comercial de l’inhibidor de la proteasa nelfinavir. Vegeu nelfinavir. La seva abreviatura comuna és NFV.
ang. Viracept, cast. Viracept, fr. Viracept.

Viramune
m. Nom comercial de l'inhibidor de la transcriptasa inversa no anàleg de nucleòsid nevirapina. L'abreviatura comuna és NVP.
VCegeu nevirapina.
ang. Viramune, cast. Viramune, fr. Viramune.

Viread
m. Nom comercial de l’inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg de nucleòtid, tenofovir. Es presenta en pastilles de 245 mg. I la seva posologia habitual és d’un comprimit al dia.
Vegeu també tenofovir
ang. tenofovir; cast. tenofovir; fr. ténofovir.

zalcitabina
f. Inhibidor de la transcriptasa inversa, de la família dels anàlegs nucleòsids, actualment en desús, que s'utilitza com a medicament antiretroviral comercialitzat amb el nom d’Hivid. La seva abreviatura comuna és ddC.
ang. zalcitabine, cast. zalcitabina, fr. zalcitabine.

Zérit
m. Nom comercial de l’inhibidopr de la transcriptasa inversa, anàlegs de nucleòsid, estavudina. Generalment és més conegut com a d4T, que és la seva abreviatura comuna.
ang. Zerit, cast. Zérit, fr. Zérit.

Ziagen
m. Nom comercial de l’inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg nucleòsids, abacavir. Es presenta en pstilles o comprimits de 33 mg.
Vegeu també abacavir.
ang. Ziagen, cast. Ziagen, fr. Ziagen.

zidovudina

f. Inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg nucleòsids, que s'utilitza com a medicament antiretroviral. Es comercialitza amb el nom de Retrovir. Es presenta en patilles de 300 mg. I la seva posologia habitual és d’un comprimit dos cops al dia. Generalment és més conegut com a AZT , la seva abreviatura comuna.