D d

d4T
m. Abreviatura comuna de l'estavudina. Vegeu estavudina.
ang. d4T, cast. d4T, fr. d4T.

dapsona
f. Antibiòtic utilitzat en el tractament de la pneumònia PCP.
ang. dapsone, cast. dapsona.

darunavir
m. Medicament inhibidor de la proteasa. Es comercialitza amb el nom de Prezista. Es presenta en comprimits de 300 mg. i la posologia recomanada és 2 pastilles 2 cops al dia. La designació en fase d’experimentació és TMC114. La seva abreviatura comuna és DRV.
ang. darunavir, cast. darunavir, fr. darunavir.

debutant
m. i f. Persona seropositiva que, recentment conscient del seu seroestat, inicia el seu nou estil de vida com a VIH+, sovint arran d'algun primer símptoma o infecció oportunista relacionada amb l'HIV, i que comença a seguir un tractament antiretroviral.
cast. debutante, fr. debutant.

debutar
v. Iniciar-se conscientment com a persona seropositiva, independentment de l'estadi o evolució del curs de la infecció en què es trobi.
cast. debutar, fr. debuter.

ddC
m. Abreviatura comuna de la zalcitabina. Medicament actualemtn en desús. Vegeu zalcitabina.
ang. ddC, cast. ddC, fr. ddC.

ddI
m. Abreviatura comuna de la didanosina. Vegeu didanosina.
ang. ddI, cast. ddI, fr. ddI.

defenses
f. pl. Conjunt de mitjans, entre els quals els leucòcits i els limfòcits, amb els quals el cos reacciona i es protegeix de l'acció nociva d'elements estranys o del dany d'infeccions bacteriològiques o virològiques.
ang. defenses, cast. defensas, fr. défenses.

delavirdina
f. Medicament inhibidor de la transcriptasa inversa, no anàleg de nucleòsid. Es comercialitza amb el nom de Rescriptor. Actualemnt és poc utilitzat ateses les interaccions que té amb alguns inhibidors de la proteasa, dels quals provoca minves de concentració plasmàtica. La seva abreviatura comuna és DLV.
ang. delavirdina, cast. delavirdina, fr. delavirdine.

demència
f. Trastorn mental que afecta persones amb sida consistent en el deteriorament i la pèrdua de la capacitat cognitiva, que comporta la desadaptació social de la persona. Es caracteritza per la pèrdua de memòria, de la capcitat de judici, trastorns en el llenguatge i de la personalitat.
ang. dementia, cast. demencia, fr. démence.

depleció
f. Disminució de la quantitat de CD4 en la sang.
ang. depletion, cast. depleción, fr. dépletion.

depressió
f. Estat mental patològic caracteritzat per l'enfonsament emocional, el desencoratjament, la feblesa o l'ansietat. S'hi aparellen altres sentiments com ara el de culpabilitat, el desinterès general, pèrdua de sociabilitat, trastorns alimentaris (pèrdua de gana) o de son, etc. En moltes ocasions, després d'un diagnòstic d'infecció per VIH, es produeix un estat depressiu motiu pel qual és important una intervenció psicològica o suport emocional.
ang. depression, cast. depresión, fr. dépression.

dermatitis
f. Inflamació de la pell. Dermatosi de caràcter inflamatori, no infecciosa i, per tant, no contagiosa.
ang. dermatitis, cast. dermatitis, fr. dermatite.

dermatòleg -loga
m. i f. Metge especialista en l'estudi i tractament de les afeccions de la pell.
ang. dermatologist, cast. dermatólogo, fr. dermatologue.

dermatosi
f. Infecció de la pell que pot ser de caràcter inflamatori (dermatitis) o no.
ang. dermatosis, cast. dermatosis, fr. dermatose.

descompensació
f. especialment en les cas d’afeccions hepàtiques, situacions en què el fetge no pot acomplir les seves funcions bàsiques amb normalitat.

desinfecció
f. Procés químic o físic pel qual es lleva qualsevol psosibilitat de transmissió de gèrmens (bacteris o virus) en aparells, estris o espais susceptibles d'haver estat en contacte amb l'HIV. Segons el tipus de contacte hagut amb parts o líquids orgànics, la desinfecció pot ser de diversos graus: de nivell alt (material en contacte amb mucoses), de nivell mitjà (material en contacte amb la pell), de nivell baix (sense contacte amb restes de sang o líquids corporals), o ambiental (per a la neteja general d'estris i mobiliari).
ang. desinfection, cast. desinfección, fr. désinfection.

Dia Mundial de la Sida
m. Dia primer de desembre, que l'OMS va instituir oficialment el 1988 com a data commemorativa per a la sensibilització social sobre totes les qüestions relacionades amb la problemàtica de la sida, i que té lloc arreu del món.
Sig. DMS.
ang.World AIDS Day, cast. Día Mundial del Sida, fr. Journée Mondiale du Sida.

Dia de la prova
m. dia impulsat, amb caràcter anual, per entitats i asociacionsd e lluita contra la sida, per tal de consciencienciar sobre la necessitat i utilitat que hom es faci regualrment el test de la prova de la sida. Aquest dia, sol dur-se a terme durant el mes de maig.

diagnosi
f. Acció d'efectuar el diagnòstic d'una malaltia.
ang. diagnosis, cast. diagnosis, fr. diagnostique.

diagnòstic
m. Determinació o identificació d'una malaltia, o d'un estat patològic, a partir de l'observació dels seus símptomes i dels resultats de les anàlisis i proves que s'efectuen. També se'n diu, més pròpiament, diagnosi.
Vegeu també prova diagnòstica.
ang. diagnostics, cast. diagnóstico, fr. diagnostic.

diana
f. Cadascun dels punts de la cèl·lula CD4 que intervenen o empra l’HIV per al seu procés de replicació i que pot ser objecte d’un fàrmac específic per tal d’evitar el seu procés replicatiu. Els enzims de la proteasa, la transcriptasa, la integrasa, els coreceptors,... són dianes per a un eventual tractament ARV.
ang. target, cast. diana, fr. cible

diarrea
f. Trastorn intestinal que es caracteritza per una major freqüència, fluïdesa i volum de les deposicions. Diversos medicaments ART tenen com a efecte col·lateral provocar diarrees.
ang. diarrhoea, cast. diarrea, fr. diarrhée.

didanosina
f. Medicament inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg de nucleòsids. Es comercialitza amb el nom de Videx. Espresenta en càpsules de 250 mg. O de 400 mg. segons el pes del pacient a qui s’ha d’administrar (més o mensy de 60 Kg.). La seva posologia habitual és d’una càpsula al dia. I cal prendre’l amb l’estómac buit. La seva abreviatura comuna és ddI.
ang. didanosine, cast. didanosina, fr. didanosine.

dieta
f. Règim alimentari amb finalitats terapèutiques o profilàctiques.
ang. diet, cast. dieta, fr. diète.

dietista
m. i f. Persona versada en l'ús científic d'una dieta o nutrició.
ang. dietitien, cat. dietista, fr. diététitien.

discontinuar
v. tr. Deixar temporalment el tractament antiretroviral per part del pacient, de manera unilateral i no acordada amb l’equip mèdic, per motius d’efectes secundaris, manca de claredat o cionvenciment en el tractametn que es duu a teme.
ang. to discontinue.

discontinuació
f. interrupció temporal del tractament, de manera no estructura ni seguida ni acordada amb el metge.

discriminació
f. En un sentit negatiu i pejoratiu, acte de separar o desconsiderar una persona o un col·lectiu per raons físiques, d’extracció social o per estar afectada per una patologia com l’HIV o la sida. Negació dels drets fonamentals i bàsics a una persona o negació al seu exercici, com pot ser el dret a l’accés a la sanitat.
En un sentit positiu, acte d’identificar i seleccionar en grups a partir d’unes característiques prèviametn definifides per tal d’incidir especialment en aquest grup d’acord amb els seves necessitats específiques.
ang.discrimination,cast. discriminación, fr. discrimination.

disfàgia
f. Dificultat en la deglució d'aliments deguda a trastorns entre la boca i l'estómac.
ang. dysphagia, cast. disfagia, fr. dysphagie.

disfunció erèctil
f. Vegeu impotència.
ang. erectile dysfunction, impotence, cast. disfunción eréctil.

disgèusia
f. Alteració en la percepció o sentit del gust. Aquesta alteració pot ser produïda per la presa de medicaments, si bé és habitualment reversible en aturar-ne la presa. Vegeu també agèusia
ang. dysgeusia, cast. disgeusia, fr. dysgueusie.

dislipèmia
f. alteració o tratorns en els nivells de lípids en la sang, que afecta especialment a persones VIH+ en tractament. Especialment, i com a efecte secundari d’alguns farmacs, es produeixen alteracions en els nivells de colesterol i de triglicèrids, els quals poden anar seguits de lipodistròfia. Vegeu també lipodistròfia.

dispèpsia
f. Trastorn de tipus digestiu que es dóna principalment a l'estómac que comporta gasos, pèrdua de la gana, mal alè, angúnies, vòmits, dolor abdominal... sense que s'hi produeixi una lesió orgànica.
ang. dyspepsia, cast. dispepsia, fr. dyspepsie.

displàgia
f. Desenvolupament anormal dels teixits, òrgans, cèl·lules... pel que fa a la seva forma, grandària i distribució, cosa que es tardueix en malformacions.
ang. dysplasia, cast. displasia, fr. dysplasie.

dispnea
f. Dificultat o trastorn en la respiració.
ang. dyspnea, cast. disnea, fr. dyspnée.

distal
adj. Es diu d'allò que és separat o és lluny de la base. Relatiu o referent a les extremitats del cos. Per ex. Parestèsia distal.
ang. distal, cast. distal, fr. distal.

dits de zinc
m. pl. Estructura o filament de zinc present a l'interior del core del VIH important per a la síntesi protèica del VIH i en la seva replicació.
ang. zinc finger.

diüresi
f. Secreció d'orina. Quantitat d'orina secretada.
ang. diuresis, cast. diuresi, fr. diurèse.

diürètic
m. Element o substància amb capacitat de promoure la diuresi, la formació d'orina. Prendre un diürètic.
ang. diuretic, cast. diurético, fr. diurétique.

DLV
f. Abreviatura comuna de la delavirdina. Vegeu delavirdina.
ang. DLV, cast. DLV, fr. DLV.

DMS
m. sigles que corresponen a l’expressió Dia Mundial de la Sida.

DNA
m. Sigles de l'anglès DesoxyriboNucleic Acid. Vegeu ADN.

dolor
(del llatí dolor) m. Sensació desagradable i molesta en un punt o part del cos.
ang. pain, cast. dolor, fr. douleur.

dosi
f. Quantitat d'un medicament que s'administra a una persona un temps determinat (dosi diària, setmanal, etc.), o en el decurs d'un tractament. La dosi d'un antiretroviral pot variar segons les persones atès el nivell de control de la malaltia i els efectes col·laterals que s'hi presentin. La dosi també varia segons la presentació del medicament i la via d'administració, o l'edat del pacient, ja que en la sida pediàtrica les dosis han de ser sensiblement inferiors.
ang. dose, cast. dosis, fr. dose.

DOTC
m. Medicament antiretroviral inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg nucleòsid, actualment en experimentació.
ang. dOTC, cast. DOTC.

droga
f. Substància que pot ser un medicament o no, que s'utlitza com a estimulador del sistema nerviós per tal d'aconseguir un millor rendiment físic o intel·lectual, o bé l'experimentació de noves sensacions agradoses que modifiquen l'estat psíquic de la persona. El seu consum continuat pot suposar la creació d'una dependència i efectes nocius. Bàsicament, les drogues es classifiquen en estimulants (cocaïna, cafeïna, amfetamina, derivats de tabac), depressores (hipnòtics, sedants, alcohol, opiacis...) i psicodislèptiques (fongs al·lucinògens, cànem, mescalina, LSD, etc.). També es diferencia entre drogues dures i toves segons el tipus de dependència física que generin.
ang. drug, cast. droga, fr. drogue.

droga vegetal
f. Part o substància d'una planta medicinal que hom pot utlitzar amb activitat terapèutica. Vegeu també planta medicinal.
ang. herbal drug, cast. droga vegetal, fr. drogue végétal.

drogodependent
m. i f. Persona que té establerta una addicció o dependència envers l'ús d'alguna droga, que fa que no en pugui prescindir sense la realització d'un gran esforç personal que, sovint, requereix l'ajut d'altres persones i els eguiment de teràpies específiques. També se'n diu drogaadicte i, més impròpiament, toxicoman.
ang. drug addict, cast. drogodependiente.

DRV
m. abreviatura comuna de l’inhibidor de la proteasa darunavir.
ang. DRV, cast. DRV, fr. DRV.